Świadczenie pielęgnacyjne

25 listopada 2020 r.

Michalina Topolewska

Topolewska: Rząd nie radzi sobie ze świadczeniem pielęgnacyjnym [OPINIA]25 listopada 2020 r.

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym to informacja, która działa jak czerwona lampka alarmowa na rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci. Nie inaczej stało się w przypadku wiadomości umieszczonej w mediach społecznościowych dotyczącej planowanych przez rząd zmian w zasadach jego przyznania, a pochodzącej ponoć od osoby zaangażowanej w te prace.

15 lutego 2020 r.

Organ II instancji  przytoczył w pierwszej kolejności przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, wskazując, że zgodnie według 17 ust. 1b świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Sąd o więzach rodzinnych. Opieka nad własnym małżonkiem wyklucza świadczenie pielęgnacyjne?15 lutego 2020 r.

Okoliczność, iż żona sprawuje opiekę nad własnym małżonkiem, nie może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Wykluczenie małżonka z kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, obciążonego obowiązkiem alimentacyjnym oraz zdolnego do pracy, a niezatrudnionego ze względu na konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, byłoby naruszeniem Konstytucji RP – stwierdził WSA w Poznaniu.