Rodzice, których dziecko jest nieuleczalnie chore, będą musieli złożyć druk, aby otrzymać pomoc finansową z rządowego programu „Za życiem”.
Jego wzór określa załącznik do projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wniosku o jednorazowe świadczenie. Formularz składa się z dwóch części. W pierwszej z nich rodzic będzie musiał podać dane swoje oraz dziecka, na które ma być przyznane 4 tys. zł jednorazowej zapomogi. Nie będą przy tym potrzebne informacje o pozostałych członkach rodziny, np. małżonku czy innych potomkach. Z kolei druga część wniosku ma formę oświadczenia, w którym rodzic poświadcza, że zapoznał się z warunkami uzyskania świadczenia i spełnia warunki do jego uzyskania. Musi też wskazać, czy któryś z członków jego rodziny nie przebywa w innym kraju UE. Jest to potrzebne, bo ta forma wsparcia podobnie jak zasiłek rodzinny czy 500 zł na dziecko jest objęta unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Do wniosku trzeba też będzie dołączyć dodatkowe dokumenty. Co istotne, z treści projektu wynika, że nie będą do tego potrzebne żadne inne zaświadczenia poza tymi, na które wskazuje art. 10 ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860). To oznacza, że wymagane będzie zaświadczenie o objęciu opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu oraz drugie wskazujące na występowanie u noworodka ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, jeśli powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia