Pracodawca ma zapewnić zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi (np. komputerowymi) profilaktyczną opiekę zdrowotną. Zakład pracy powinien wyposażyć podwładnych w okulary korygujące wzrok, jeśli wyniki badań okulistycznych wykażą potrzebę ich stosowania w trakcie wykonywania zadań służbowych. Przez pracownika rozumie się zatrudnionego, który w czasie pracy użytkuje monitor co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Jeśli więc ktoś ma pełen etat w firmie, musi pracować z wykorzystaniem monitora minimum cztery godziny dziennie.
ikona lupy />
Danuta Rutkowska rzeczniczka Głównego Inspektora Pracy / Dziennik Gazeta Prawna
Wysokość dofinansowania do zakupu okularów nie wynika z ogólnych przepisów, więc ostateczna kwota zależy od pracodawcy i tego, jakimi dysponuje środkami na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Oznacza to, że w jednych zakładach będzie to np. 200 zł, podczas gdy w innych 300 zł.
Uzyskanie dofinansowania jest możliwe, gdy używanie okularów zaleci lekarz w ramach obowiązkowych początkowych lub okresowych badań profilaktycznych przeprowadzanych na zlecenie pracodawcy. W takiej sytuacji medyk wystawia zaświadczenie, że pracownik potrzebuje okularów i to właśnie taki dokument oraz faktura zakupu stanowią dla zakładu pracy podstawę do przyznania podwładnemu refundacji. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nie można żądać wsparcia zakupu okularów na podstawie recepty wystawionej przez okulistę podczas wizyty, którą pracownik odbył na własną rękę, poza obowiązkowymi badaniami z zakresu medycyny pracy.
Jeśli chodzi o kwestię terminu na skorzystanie ze wsparcia finansowego, to praktyka jest różna. Część pracodawców nie stawia takiego ograniczenia, podczas gdy inni wyznaczają graniczną datę. Oba podejścia okazują się prawidłowe (patrz opinia eksperta).
Oznacza to, że pracodawca może wyznaczyć termin trzech miesięcy na staranie się o dofinansowanie zakupu okularów. W takim przypadku, jeśli przeoczono tę datę, wyjściem z sytuacji może być poproszenie kadr w zakładzie pracy o wcześniejsze skierowanie na profilaktyczne okulistyczne badania kontrolne. Jako powód można przywołać swoje podejrzenia, że od czasu poprzednich badań stan wzroku uległ pogorszeniu. Co prawda przepisy w takiej sytuacji nie wskazują wprost obowiązku skierowania pracownika na przedterminowe badania, ale wynika to z ogólnych zasad BHP.
OPINIA EKSPERTA
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, zwłaszcza jeżeli badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Przepisy rozporządzenia nie określają terminu zwrotu kosztów okularów. Należy przy tym zauważyć, że pracownik, który w następstwie badań profilaktycznych otrzymał zalecenie używania okularów do pracy przy komputerze powinien możliwie szybko dokonać ich zakupu, gdyż zgodnie z Kodeksem pracy zobowiązany jest stosować się do wskazań lekarskich.
Biorąc powyższe pod uwagę, dopuszczalne jest wprowadzenie w regulaminie pracy zapisów skutkujących ograniczeniem okresu, w którym od otrzymania zalecenia lekarskiego pracownik może na jego podstawie ubiegać się o refundację okularów korygujących wzrok ze środków pracodawcy. Okres ten powinien jednak umożliwiać dobór i zakup odpowiednich okularów.
Podstawa prawna
Par. 2, par. 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973).