Osoby, które chcą utworzyć placówkę opieki dla dzieci, mogą jeszcze do 9 grudnia starać się o pieniądze z budżetu państwa. Na ten cel możliwe jest również otrzymanie dofinansowania ze środków UE.
Czy będą środki na remont lokalu
Pani Ewelina chciałaby otworzyć klub dziecięcy dla nie więcej niż 10 podopiecznych. Niedaleko swego domu znalazła lokal, ale wymaga on modernizacji, aby dostosować go do potrzeb małych dzieci. Czytelniczka nie ma jednak wystarczającej kwoty na remont. Czy może uzyskać dofinansowanie z rządowego programu „Maluch+”?
TAK
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu „Maluch+” na 2017 r. Jest on skierowany nie tylko do gmin, ale też do podmiotów prywatnych, czyli osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, np. fundacji lub stowarzyszeń. Program umożliwia uzyskanie budżetowego dofinansowania na zakładanie i utrzymanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. W poprzednich latach podmioty prywatne mogły się jednak ubiegać tylko o wsparcie na drugi cel, czyli pokrycie miesięcznych bieżących kosztów funkcjonowania miejsc opieki, bo środki na założenie były przewidziane wyłącznie dla gmin. W obecnej edycji konkursu mogą po raz pierwszy starać się o pieniądze na uruchomienie w 2017 r. placówki dla maluchów i jednocześnie na ich bieżące funkcjonowanie w przyszłym roku, już po otwarciu. Jeśli więc – podobnie jak pani Ewelina – myślą o założeniu np. żłobka, ale nie mają pieniędzy, aby pokryć koszty przystosowania lokalu do standardów, jakie muszą spełniać placówki opieki, mogą skorzystać z programu „Maluch+”. Nie oznacza to, że dostaną dotację na pokrycie 100 proc. kosztów, bo budżet państwa może pokryć nie więcej niż 80 proc. wydatków związanych ze stworzeniem placówki dla maluchów. Pozostałe 20 proc. to wkład własny. Dodatkowo wprowadzone zostały ograniczenia kwotowe, bo na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym można otrzymać do 10 tys. zł, a u dziennego opiekuna do 5 tys. zł. Czytelniczka, która planuje otworzenie żłobka dla 10 dzieci, może liczyć nawet na 100 tys. zł dotacji, o ile będzie miała 20 tys. zł na wkład własny. Z kolei na bieżące funkcjonowanie otworzonej w przyszłym roku placówki można otrzymać nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno miejsce, ale pod dodatkowym warunkiem, że o kwotę uzyskanej dotacji obniżona zostanie opłata pobierana od rodzica.
Podstawa prawna
Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2017.
Czy z dotacji można sfinansować szkolenie
Pani Agnieszka chciałaby otworzyć mały punkt opieki nad dziećmi. Koleżanka, która wspólnie z nią prowadziłaby klub dziecięcy i zajmowała się maluchami, nie ma jednak wskazanego w ustawie żłobkowej wykształcenia i musiałaby skończyć szkolenie. Czy jego koszty można pokryć z dotacji na otworzenie placówki?
TAK
Zgodnie z zasadami konkursu z dotacji na tworzenie miejsc opieki podmiot prywatny może pokrywać różnego rodzaju wydatki majątkowe lub bieżące. Środki mogą być wykorzystane zwłaszcza na przebudowę obiektu budowlanego (ale nie na budowę lub zakup nieruchomości) i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z dotacji można też kupić i pokryć koszty montażu m.in. mebli, wyposażenia wypoczynkowego i sanitarnego oraz zabawek, nabyć pomoce do prowadzenia zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych i wyposażyć plac zabaw. Wreszcie dozwolone jest sfinansowanie kosztów szkolenia i ubezpieczeń personelu, rekrutacji dzieci, a nawet wydatków pośrednich związanych z tworzeniem placówki, np. obsługi księgowej lub kadrowej. Aby zostały uznane za kwalifikowane, czyli takie, które mogą być sfinansowane dotacją, ważne jest, żeby zostały poniesione do momentu wpisania żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru. Jeśli jakiś wydatek ma być opłacony później, np. w terminie wynikającym z faktury, to i tak musi to nastąpić do 31 grudnia 2017 r.
Podstawa prawna
Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2017.
Czy informacje można znaleźć w internecie
Pani Anna, która przez wiele lat pracowała w żłobku, zastanawia się nad założeniem własnej placówki. Czy informacji na temat tego, jak można skorzystać z dofinansowania na jej uruchomienie, powinna szukać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?
TAK
Ogłoszenie o konkursie „Maluch+” na 2017 r. zawierające szczegółowe informacje o: wysokości dofinansowania, warunkach, które trzeba spełnić, aby je otrzymać, oraz potrzebne do tego formularze znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl lub w serwisie www.zlobki.mpips.gov.pl. Można je też znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Tegoroczna edycja jest podzielona na cztery moduły i właśnie ten czwarty jest skierowany do podmiotów niegminnych, które chcą otrzymać wsparcie na tworzenie miejsc opieki i ich dalsze utrzymanie. Osoba zainteresowana powinna więc wypełnić formularz zawarty w załączniku nr 4. Ofertę można złożyć w formie papierowej, osobiście lub przesyłając pocztą do właściwego urzędu wojewódzkiego. Drogą elektroniczną można przesłać formularz tylko za pośrednictwem platformy ePUAP. W obu przypadkach czas na przekazanie oferty mija 9 grudnia. Do wspomnianego druku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, np. umowę najmu. Inne dokumenty potwierdzające stan faktyczny mogą być wymagane dopiero na późniejszym etapie już po rozstrzygnięciu konkursu.
Podstawa prawna
Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2017.
Czy są środki z UE na założenie żłobka
Pani Katarzyna planuje otworzyć placówkę opieki dla najmłodszych dzieci. Na razie nie ma jednak odpowiedniego lokalu i nie zdąży ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do 9 grudnia. Czy będzie miała szansę uzyskać finansowe wsparcie z innego źródła, np. z programów unijnych?
TAK
Osoby, które dopiero zaczynają myśleć o założeniu żłobka lub klubu dziecięcego i nie zdążą wziąć udział w edycji konkursu „Maluch+” na 2017 r., mogą skorzystać z pieniędzy unijnych w ramach konkursów organizowanych w poszczególnych województwach przez urzędy marszałkowskie. W każdym z województw zostały opracowane Regionalne Programy Operacyjne (RPO), i to właśnie na ich podstawie będą ogłaszane konkursy o dotacje. Co ważne, między województwami istnieją duże różnice dotyczące podmiotów, które mogą się ubiegać o wsparcie, zakresu dofinansowania, wymaganych dokumentów oraz terminów ich składania. Dlatego szczegółowych informacji na temat konkursów należy szukać w serwisach internetowych urzędów marszałkowskich. Zbiorcze zestawienie na temat wszystkich 16 RPO wraz z numerami telefonów oraz adresami stron internetowych znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny – www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/dofinansowanieze-srodkow-ue.
Czy trzeba złożyć oświadczenie o przyjęciu dotacji
Pani Lidia zamierza przesłać do urzędu wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie z programu „Maluch+” na założenie klubu dziecięcego. Czy po rozstrzygnięciu konkursu będzie musiała złożyć dodatkowe dokumenty związane z uzyskaniem dotacji, zanim zostanie jej przekazana?
TAK
Po wpłynięciu ofert do urzędów wojewódzkich ich pracownicy wstępnie je ocenią od strony formalnej. Zakwalifikowane przez wojewodów formularze zostaną następnie przekazane do ministra rodziny, który dokona ostatecznego wyboru podmiotów uprawnionych do dotacji i wskaże jej wysokość. Informacja o wynikach konkursu ma być ogłoszona do 30 stycznia 2017 r. Beneficjent dofinansowania będzie miał od daty ogłoszenia siedem dni na złożenie w urzędzie wojewódzkim oświadczenia o przyjęciu dotacji. To z wojewodą będzie też podpisywał umowę w sprawie przekazania dotacji, co powinno nastąpić w ciągu 14 dni od przekazania środków przez ministra finansów. Co istotne, podmiot, który uzyska wsparcie, będzie musiał w ciągu 15 dni od podpisania umowy wnieść zabezpieczenie roszczenia budżetu państwa w razie niewykonania wspartego dotacją zadania. Formę zabezpieczenia określa wojewoda i może nią być weksel in blanco, zastaw lub gwarancja bankowa. W umowie powinny być określone szczegółowe warunki przekazania dotacji i jej późniejszego rozliczenia. Ponadto beneficjent, który starał się i otrzymał również środki na bieżące funkcjonowanie, będzie musiał przedstawić oświadczenia rodziców, że zostali poinformowani o przyznaniu dotacji. Przy rozliczaniu tych pieniędzy niezbędne stanie się udokumentowanie, że ze względu na dofinansowanie wnosili niższą opłatę za pobyt.
Podstawa prawna
Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2017.