Od 2017 roku opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci podopiecznych stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

W 2017 roku rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nadal liczyć na kilka rodzajów finansowego wsparcia od państwa.

Świadczenie pielęgnacyjne

Przede wszystkim zmienione zostały zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego opiekunom dzieci niepełnosprawnych, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby zajmować się podopiecznym.

Od 2017 roku każde z rodziców będzie mogło otrzymać świadczenie pielęgnacyjne w sytuacji, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko. Do tej pory świadczenie było zależne od liczby dzieci z niepełnosprawnością w rodzinie. W efekcie, jeżeli przykładowo była ich dwójka i obydwoje rodzice rezygnowali z pracy, aby się nimi opiekować, mogli i tak liczyć na wypłatę tylko jednego świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne nadal będzie przyznawane niezależnie od osiąganych dochodów i będzie wynosiło 1406 zł netto. Czytaj też: Świadczenie pielęgnacyjne dla matki wyniesie 1406 zł w 2017 roku>> Ponadto od 1 stycznia 2017 roku świadczenie ma być również co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych będą z kolei jak do tej pory mogli się starać o specjalny zasiłek opiekuńczy. Od 1 stycznia 2015 roku o to świadczenie mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto od o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się również rolnicy, ich małżonkowie i domownicy.

O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje już kryterium dochodowe - łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie będzie mógł przekroczyć kwoty 764 zł. Jeżeli próg ten zostanie przekroczony, zasiłek przysługuje, jeżeli uprawniony dostawał go w poprzednim okresie zasiłkowym.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wyniesie w 2017 roku 520 zł miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna

Z kolei opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, nadal będzie przysługiwał zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Tak jak specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wyniesie 520 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

Zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne dla byłego opiekuna

Od 2017 roku osoby, które zajmowały się niepełnosprawnym członkiem rodziny i pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna otrzymają też zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie pielęgnacyjne.

W przypadku śmierci krewnego były opiekun będzie mógł, po zarejestrowaniu się w urzędzie, starać się o zasiłek dla bezrobotnych, o ile udowodni, że otrzymywał pomoc finansową przez minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację.

Po zaprzestaniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych opiekun będzie mógł otrzymać świadczenie przedemerytalne, jeśli będzie miał skończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz będzie legitymował się wynoszącym 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) okresem odprowadzania składek emerytalnych. Wsparcie na niepełnosprawnego krewnego będzie musiało być wcześniej wypłacane przez minimum 365 dni, a były opiekun ma 60 dni od momentu jego utraty na zgłoszenie się do urzędu pracy.

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko może także liczyć na zasiłek rodzinny, o spełni kryterium dochodowe, które od 1 listopada 2016 roku wynosi 764 zł. Sam zasiłek wynosi z kolei:

  • 89 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
  • 118 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
  • 129 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Od 1 listopada 2017 roku kryterium dochodowe wzrośnie i będzie wynosiło 844 zł, natomiast zasiłek wyniesie:

  • 100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
  • 130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,
  • 140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata.

Ponadto do zasiłku przysługuje też dodatek - związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka - który wynosi 80 zł miesięcznie, gdy dziecko nie skończyło 5 lat, lub 100 zł miesięcznie do 24. urodzin.

Zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny

Ponadto, w celu częściowego pokrycia wydatków, jakie ponoszą opiekunowie osób niepełnosprawnych, został im przyznany zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Przysługuje on:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, powstałej przed 21 roku życia
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Jednak zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego - przyznawanemu z kolei osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Wynosi on 208,79 zł miesięcznie.