Od 1 stycznia 2017 roku każdy z rodziców opiekujących się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością będzie miał prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Jego wysokość będzie corocznie waloryzowana.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do tej pory przepisy nie uzależniały wypłaty świadczenia od liczby dzieci z niepełnosprawnością. Oznaczało to, że jeśli w rodzinie było niepełnosprawnych np. dwoje dzieci do lat 18 i oboje rodzice zrezygnowali z pracy, aby sprawować nad nimi opiekę, mogli liczyć na wypłatę jednego świadczenia. W wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt 7/11) przepisy te zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

Znowelizowana ustawa zakłada, że każde z rodziców może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne w sytuacji, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko do lat 18.

Ponadto w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą nie powoduje utraty prawa do zasiłku dla opiekuna.
Ostatnią zmianą jest waloryzacja tego świadczenia. Od 2017 roku ma ono wzrastać o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie będzie wynosiło 1406 zł netto.