Rozmawiamy z ANNĄ SZCZĘSNY-MICHALAK, kierownikiem działu instrumentów i programów rynku pracy PUP w Tychach - Ilu bezrobotnym została przyznana dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
- Oceniam, że około 70 proc. tych, którzy ubiegali się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, otrzymało wsparcie finansowe. Maksymalna jego wysokość wynosi pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia według GUS w ostatnim kwartale przed złożeniem wniosku. Obecnie jest to 14,7 tys. zł.
Co powoduje tak wysoką efektywność?
- Każdy wnioskodawca musi przejść szkolenie organizowane przez nasz urząd. Dzięki niemu kandydaci na przyszłych przedsiębiorców mają większe szanse przetrwać na rynku. Oprócz szkolenia muszą również odbyć rozmowę z doradcą zawodowym, który ocenia ich predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Po szkoleniu i rozmowach z doradcą bezrobotni mogą przygotować bardziej profesjonalny biznesplan i poznać podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz biznesplanu wnioskodawca musi określić we wniosku składanym do urzędu kwotę dotacji, rodzaj planowanej działalności gospodarczej. Powinien również przedstawić, co już zrobił, żeby rozpocząć działalność - czy np. uzyskał niezbędne pozwolenia albo czy sporządził szczegółowy wykaz towarów lub urządzeń, które są niezbędne do prowadzenia tej działalności.
Czy każdy bezrobotny może ubiegać się o dotację?
- Nie każdy. Wnioskodawca nie może w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, interwencyjnych lub robót publicznych. W ciągu roku nie mógł prowadzić działalności gospodarczej ani w ciągu pięciu lat nie mógł otrzymać dotacji z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej.
Kiedy bezrobotny musi zwrócić dotację?
- Musi ona być zwrócona, jeśli działalność zostanie zlikwidowana w ciągu pierwszego roku od jej podjęcia lub nie zostaną przedłożone dokumenty potwierdzające jej prowadzenie przez 12 miesięcy. Są to: zaświadczenie z ZUS o obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych płaconych z tytułu prowadzenia działalności i zaświadczenie z urzędu skarbowego o tym, że figuruje w jego ewidencji jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
Ilu bezrobotnych musiało zwrócić dotację?
- Bardzo niewielu. W ciągu ostatnich trzech lat nie więcej niż 5 proc. osób, które uzyskały dotację, musiało ją zwrócić. Również tylko nieliczni są znowu w rejestrach bezrobotnych.
Czy byli bezrobotni zatrudniają pracowników?
- Tak, co trzeci z nich zatrudnił pracowników i w przyszłości chce zwiększyć zatrudnienie w swojej firmie. Niektóre osoby, które otrzymały dotację, ubiegają się w urzędzie pracy o kolejną pomoc finansową. Składają na przykład wnioski o refundację kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy dla zatrudnianego przez nich bezrobotnego.
Nowelizacja tzw. ustawy zatrudnieniowej przewiduje zwiększenie dotacji do 18 tys. zł. Czy to dobry pomysł?
- Od stycznia 2009 r. dotacja ma wynieść sześciokrotność, a nie jak obecnie pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że będzie to około 18 tys. zł. Podwyższenie kwoty dotacji jeszcze bardziej zachęci bezrobotnych do ubiegania się o nią. Dlatego uważam, że to dobra propozycja.
ANNA SZCZĘSNY-MICHALAK
kierownik działu instrumentów i programów rynku pracy PUP w Tychach
DGP