Co do zasady uzyskanie zasiłku rodzinnego na dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, o ile jest w niej dziecko niepełnosprawne.
Przy sprawdzaniu, czy próg nie został przekroczony, brane są pod uwagę przede wszystkim dochody z tytułu zatrudnienia. Jednak w przypadku rodziców, którzy mają gospodarstwo rolne i z niego się utrzymują, przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidują, że uwzględniany jest dochód osiągany z jednego hektara przeliczeniowego – a dokładnie jego 1/12 części – za poprzedni rok. Roczna kwota tego dochodu jest co roku ogłaszana przez prezesa GUS. W 2015 r. wynosił 1975 zł, co daje 164,58 zł miesięcznie.
Taki sposób ustalania dochodu oznacza, że przy niewielkim gospodarstwie rolnym są większe szanse na uzyskanie zasiłku na dziecko. W przypadku czytelniczki i jej męża wspomniana kwota dochodu pomnożona przez liczbę hektarów (164,58 zł x 10) i następnie podzielona przez 3, bo tyle osób będzie od grudnia liczyła jej rodzina, daje 658,31 zł. Taki dochód jest więc niższy od kryterium obowiązującego przy zasiłkach rodzinnych. Co istotne, dopłaty bezpośrednie z UE nie są wliczane do progu dochodowego. Z kolei gdy ziemia została oddana w dzierżawę, to wprawdzie przepisy wskazują, że jest wliczana do ogólnej powierzchni gospodarstwa, ale od tej reguły jest kilka wyjątków. Jednym z nich jest zawarcie umowy dzierżawy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Natomiast gdyby to rodzic dzierżawił gospodarstwo, np. od Agencji Nieruchomości Rolnych, to uzyskiwany dochód jest pomniejszany o czynsz ponoszony z tytułu dzierżawy.
Takie same zasady ustalania dochodu jak przy zasiłku na dziecko będą obowiązywać, gdy ubiega się o pomoc finansową z programu 500+. Jedyną różnicę stanowi kwota dochodu uzyskiwanego z jednego hektara przeliczeniowego, bo przy ustalaniu uprawnień do 500 zł na najstarsze dziecko w pierwszym okresie jego wypłaty, który zaczął się 1 kwietnia br., brana jest pod uwagę jego wysokość z 2014 r. To dlatego, że gdy ruszał program 500+, nie była jeszcze znana kwota dochodu z hektara za 2015 r. i aż do momentu zakończenia aktualnego okresu wypłacania 500+, czyli do 30 września 2017 r., osoby zainteresowane będzie obowiązywała kwota dochodu z jednego hektara właśnie za 2014 r. Jednocześnie, analogicznie do zasiłku rodzinnego, czytelniczka nie powinna mieć problemów z uzyskaniem świadczenia wychowawczego na mające się urodzić w grudniu pierwsze dziecko, zwłaszcza że obowiązujące w programie 500+ kryterium jest wyższe (800 zł lub 1200 zł na jednego członka rodziny). Dopiero gdy rodzic rolnik będzie się starał o świadczenie wychowawcze oraz zasiłek rodzinny na kolejne okresy, które zaczną się odpowiednio 1 października i 1 listopada przyszłego roku, stosowana będzie taka sama kwota dochodu z jednego hektara za 2016 r.
Warto też pamiętać, że gdyby w czasie otrzymywania zasiłku lub 500 zł na dziecko doszło do zmniejszenia lub zwiększenia gospodarstwa rolnego, to kwestia nie wpłynie na bieżący okres ich uzyskiwania, ale na następne już tak.

Liczbę hektarów trzeba potwierdzić

Rolnicy składający wniosek o zasiłek na dziecko muszą dołączyć dokument wskazujący na liczbę hektarów, które są w ich posiadaniu. Ośrodek pomocy społecznej nie ustali tego samodzielnie i rodzic może albo przedstawić zaświadczenie właściwego organu gminy, albo oświadczenie zawierające informację o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w liczbie hektarów przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadku tego ostatniego druk jest określony przepisami rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej i udostępniany przez ośrodek. Dodatkowo, gdyby zainteresowany dzierżawił całość lub część gospodarstwa rolnego, będzie musiał przedstawić umowę dzierżawy. Taki sam sposób dokumentowania wysokości dochodu obowiązuje rodziców rolników przy ubieganiu się o 500 zł na dziecko.

Podstawa prawna
Art. 5 ust. 8–8c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.).