W przyszłym roku przepracujemy natomiast o 16 godzin mniej niż w tym – łącznie 2000. Nowy rok przyniesie też liczne zmiany w regulacjach ważnych z punktu widzenia pracodawców. To, co jest już pewne, to wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców, która wyniesie 13 zł. Na ten sam dzień planowane jest wejście w życie przepisów, które wprowadzi ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (to jeden z elementów realizacji tzw. Pakietu Morawieckiego). W Sejmie odbyło się już jej pierwsze czytanie.

Jeśli zacznie obowiązywać w zakładanym terminie, pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników zostaną zwolnieni z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i pracy oraz z obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dziś jest to obligatoryjne dla firm mających 20 i więcej pracowników). Ta sama ustawa wydłuży i ujednolici terminy odwołań do sądu pracy (od wypowiedzenia umowy o pracę i zwolnienia dyscyplinarnego oraz na żądanie nawiązania umowy o pracę). Mają one wynosić 21 dni. Wynikające z niej zmiany obejmą też kodeksowe zasady odpowiedzialności materialnej pracowników oraz wydawania im świadectw pracy. Nowelizacja wprowadzi także regułę, zgodnie z którą ZUS będzie mógł podwyższyć wysokość składki wypadkowej do 150 proc. prawidłowo obliczonej stawki wyłącznie w przypadku, gdy płatnik mimo wezwania uchyla się od złożenia prawidłowo ustalonych informacji ZUS IWA lub korygujących dokumentów rozliczeniowych.

Na przełomie roku można też spodziewać się wejścia w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (jej projekt również jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie), gdyż przewiduje ona zaledwie 14-dniowe vacatio legis od chwili publikacji w Dzienniku Ustaw. Wreszcie, w najbliższym czasie liczne, choć w większości drobniejsze zmiany nastąpią też w przepisach o ubezpieczeniach społecznych. Już 14 grudnia zaczną obowiązywać m.in. zmiany przewidujące skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia dla zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez ubezpieczonych. Na przełomie roku wejdzie w życie również nowelizacja przewidująca możliwość pozostania w KRUS w przypadku objęcia innym ubezpieczeniem społecznym (jej vacatio legis to 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw).