STYCZEŃ

20 stycznia

 termin na złożenie do PFRON deklaracji DEK-R za 2016 r. przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON; ci, którzy byli z tych wpłat zwolnieni, sporządzają i przekazują informację roczną INF-2

31 stycznia

 termin na złożenie informacji ZUS-IWA

 termin przekazania pracownikowi i urzędowi skarbowemu deklaracji PIT-4R i PIT-8AR oraz informacji PIT-11 i PIT-8C (dotyczy wersji papierowych)

 termin przekazania urzędowi skarbowemu formularza PIT-40 w wersji papierowej

LUTY

28 lutego

 termin przekazania ubezpieczonemu rocznego druku ZUS RMUA

 termin przekazania pracownikowi i urzędowi skarbowemu deklaracji PIT-4R i PIT-8AR oraz informacji PIT-11 i PIT-8C (dotyczy wersji elektronicznych)

 termin przekazania urzędowi skarbowemu formularza PIT-40 w wersji elektronicznej

MARZEC

31 marca

 termin przekazania przez płatników do ZUS formularza ZUS ZSWA dotyczącego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

MAJ

31 maja

 termin wpłaty na rachunek bankowy ZFŚS kwoty stanowiącej równowartość 75 proc. naliczonych odpisów na fundusz

WRZESIEŃ

30 września

 termin wykorzystania zaległego urlopu

 termin przekazania na rachunek ZFŚS pozostałej części naliczonych odpisów na fundusz

LISTOPAD

30 listopada

 termin ustalenia liczby osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego

GRUDZIEŃ

31 grudnia

 według stanu na ten dzień koryguje się odpis na ZFŚS za 2016 rok z uwzględnieniem faktycznej (zamiast planowanej) przeciętnej liczby zatrudnionych