Udzielenie przez dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej zgody, aby małoletni spędzał weekend z biologicznymi rodzicami, nie oznacza, że mogą otrzymywać świadczenie wychowawcze.
Na brak takiej możliwości wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyjaśnia, że zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.), świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Należy do nich m.in. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich lub szkoła, o ile pobyt w tych placówkach jest bezpłatny. Dodatkowo 500 zł nie może być przyznane na dziecko, które przebywa w pieczy zastępczej i nie ma znaczenia, czy jest to rodzinna czy instytucjonalna forma opieki.
Resort dodaje, że umieszczenie należy rozumieć jako formalne zobowiązanie do pobytu poprzez prawomocne orzeczenie sądu. W konsekwencji, gdy zgoda na pobyt dziecka w domu rodzinnym na weekend została wydana decyzją dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do przyznania świadczenia wychowawczego jego rodzicowi.
Natomiast może się zdarzyć tak, że sąd, który umieścił małoletniego w pieczy, wyrazi zgodę na pobyt dziecka w domu, np. na okres letnich wakacji. Wtedy na czas takiego urlopowania możliwe jest przyznanie 500 zł na dziecko, którego dotyczy orzeczenie. Jednocześnie resort przypomina, że taka zmiana postanowienia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej jest stosowana w wyjątkowych sytuacjach.
– Taki sam sposób postępowania obowiązuje również w zasiłkach rodzinnych. Mieliśmy przypadki, gdy sąd decydował, że dziecko jeden miesiąc wakacji spędzi w domu i wtedy na ten okres przyznawaliśmy zasiłek, ale gdy nie odbywało się to na podstawie jego postanowienia, odmawialiśmy przyznania pomocy finansowej – mówi Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Ważne
Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przysługuje dodatek wychowawczy wynoszący 500 zł. Dotyczy to jednak tylko małoletnich przebywających w rodzinach, a nie placówkach