Czasem firmy muszą to zrobić również za byłego pracownika. Wymaga się m.in., aby w PIT-8C wykazywać przychód od opłaconych przez pracodawcę zaległych składek ZUS.
Najmniejsze podmioty rozliczające nie więcej niż pięć osób mogą składać dokumenty w formie papierowej, o ile nie korzystają z usług biur podatkowych. Pozostali muszą składać je elektronicznie. Od formy zależą też terminy przesyłania dokumentów.
PIT-40 i PIT-11
Formularz PIT-40 składają firmy, których pracownicy poproszą o rozliczenie z fiskusem, wypełniając PIT-12. Formularz ten podatnik przekazuje płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Pracodawca może też przyjąć dokument później. Rozliczenie podatnika przez pracodawcę jest możliwe, gdy nie korzysta on m.in. z odliczeń podatkowych (poza tymi, których dokona pracodawca) czy preferencyjnego opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Poza tym dochody muszą być uzyskane tylko od pracodawcy, który składa zeznanie. Firma musi przekazać PIT-40 pracownikowi i fiskusowi do 28 lutego 2017 r. (w formie papierowej do 31 stycznia 2017 r.).
W tym samym terminie co PIT-40 płatnik przekazuje formularz PIT-11 zarówno urzędowi skarbowemu, jak i podatnikowi. W formularzu należy podać: informację o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, dochody podatnika, pobrane zaliczki, pobrane składki oraz informację o przychodach zwolnionych od podatku.
W PIT-11 wykazuje się faktycznie osiągnięty przez podatnika przychód (dochód) i faktycznie pobrane zaliczki na podatek dochodowy.
Firma nie wykazuje zaliczki na podatek, jeżeli nie ma możliwości jej pobrania. Przykładowo chodzi o sytuację, w której pracodawca nie doliczył do przychodu pracownika wartości świadczenia niepieniężnego i koryguje to dopiero po odejściu zatrudnionego. Płatnik ma wtedy jedynie obowiązek wykazać w rocznej informacji PIT-11 wartość przychodu z tytułu świadczenia w naturze, a jako wysokość pobranej zaliczki z tego tytułu podać kwotę 0 zł. Natomiast były pracownik musi uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 15 września 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-324/16-1/BJ.
PIT-4R
Inaczej jest w przypadku PIT-4R, rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W tej deklaracji płatnik wykazuje należne zaliczki na podatek m.in. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Formularz ten składa się do końca stycznia każdego roku, odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej, do właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.
PIT-8C
Z kolei PIT-8C jest formularzem informującym o wypłaconych stypendiach, przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.
Informację tę sporządzają m.in. podmioty, które wypłaciły w ciągu roku podatnikowi świadczenia z innych źródeł, ale nie są zobowiązane do poboru od nich podatku czy zaliczek.
Przepisy wymieniają tylko niektóre rodzaje przychodów z innych źródeł – m.in. alimenty, różne zasiłki ubezpieczeniowe, stypendia.
Fiskus wymaga też np., aby w PIT-8C wykazywać przychód od opłaconych przez pracodawcę zaległych składek ZUS za byłego pracownika. Organy podatkowe twierdzą, że jeżeli składki – w części finansowanej przez pracownika – pokrył pracodawca, to zatrudniony uzyskał przysporzenie majątkowe. Jest to więc jego przychód z innych źródeł. Potwierdza to interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 15 września 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-323/16-1/BJ. Stwierdził tak również minister finansów w interpretacji zmieniającej z 28 stycznia 2016 r., nr DD3/033/165/14/CRS.
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 1891/13). NSA uznał, że pracownicy nie mają żadnego trwałego przysporzenia majątkowego z tego tytułu, że szef opłaci za nich zaległe składki ZUS.
Terminy składania to 31 stycznia dla wersji papierowej i 28 lutego – elektronicznej.
PIT-8AR
Do końca stycznia, odpowiednio w formie papierowej lub elektronicznej, PIT-8AR składają ci, którzy pobrali podatek od przychodów opodatkowanych ryczałtowo. Formularz składa się do właściwego urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania płatnika albo siedziby.
W deklaracji tej trzeba wykazać kwoty pobranego podatku za poszczególne miesiące. Wykazuje się w niej podatek pobrany m.in. od:
wświadczeń otrzymanych przez byłych emerytów i rencistów oraz funkcjonariuszy służb mundurowych,
wprzychodów kapitałowych,
wodsetek z rachunków bankowych, od wypłaconych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
wkwot wypłaconych po śmierci członka OFE lub wypłat z subkonta ZUS.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).