Wynagrodzenie pracownika to zaledwie 60 proc. wydatków, jakie ponosi pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę. Do pozostałych kosztów zaliczają się miedzy innymi składki na ubezpieczenie społeczne - zobacz, ile wyniosą w 2017 roku.

Największe obciążenie dla pracodawca stanowi zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę. Poza wypłatą wynagrodzenia netto pracownikowi, pracodawca musi z jego wynagrodzenia brutto potrącić podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Z wynagrodzenia potrącane są składki emerytalne i rentowe, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka zdrowotna. Odejmowane są także składki na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Jakie składki do ZUS pokrywa pracodawca? Z "własnej kieszeni" pracodawca musi opłacić między innymi część składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na Fundusz Pracy. Wysokość składek pokrywanych przez pracodawcę wynosi:

 • składka emerytalna – 9,76 proc.
 • składka rentowa – 6,5 proc.
 • składka wypadkowa – 1,8 proc.
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc.
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc.
 • składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,50 proc. (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Składkowy koszt pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę wynosi więc w sumie 20,74 proc. wynagrodzenia brutto.

Jakie składki przy płacy minimalnej? Od 2017 roku wzrosną koszty zatrudnienia pracownika, rośnie bowiem wysokość płacy minimalnej. Od początku przyszłego roku najniższe wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosić 2000 zł brutto. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

W efekcie minimalna wysokość składek do ZUS, jaką zapłaci w 2017 roku pracodawca wyniesie:

 • składka emerytalna: 2 000 zł × 9,76 % = 195,20 zł
 • składka rentowa: 2 000 zł × 6,50 % = 130,00 zł
 • składka wypadkowa: 2 000 zł × 1,80 % = 36,00 zł
 • składka na FP: 2 000 zł × 2,45 % = 49,00zł
 • składka na FGŚP: 2 000 zł × 0,10 % = 2,00 zł

W sumie składki do ZUS finansowane przez pracodawcę wyniosą 412,20 zł.

Jakie składki do ZUS opłaca pracownik? Z kolei pracownik finansuje:

 • składkę emerytalną: 2 000 zł × 9,76 % = 195,20 zł
 • składka rentowa: 2 000 zł× 1,5 % = 30,00 zł
 • składka chorobowa: 2 000 zł × 2,45 % = 49,00 zł
 • składka zdrowotna: 1 725, 80 zł × 9% = 155,32 (liczy się ją od podstawy [2000 zł] pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne).

W sumie składki finansowane przez pracownika wyniosą 429,52 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy to w 2017 roku 2 412, 20 zł [412,20 zł + 429,52 zł +111 zł (podatek dochodowy) +1 459,48zł (wynagrodzenie netto]

Obciążenia dla pracodawcy będzie mniejsze, jeśli firma jest zwolniona od płacenia składek na FP i FGŚP. Nie pobiera się ich:

 • przez 36 miesięcy (począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy) za pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego;
 • przez 12 miesięcy za pracowników w wieku co najmniej 50 lat, zatrudnionych po 30 czerwca 2009 roku, którzy przez 30 dni poprzedzające zatrudnienie pozostawali w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy;
 • bezterminowo od pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) - dotyczy to zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o pracę nakładczą, agencyjną czy umowę zlecenie oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Pracodawca nie musi też opłacać składki na FGŚP za niektórych zatrudnionych członków rodziny, a dokładnie za małżonka, jego dzieci (własne, drugiego małżonka i przysposobione), rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, a także jeśli chodzi o rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów.