Kiedy nie jesteśmy już w stanie zajmować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowej opieki, postępujmy przy wyborze miejsca dla niej rozważnie. Pomoc może być udzielana w domu, podczas dziennego pobytu w ośrodku wsparcia albo stałego zamieszkania w domu pomocy społecznej. W pierwszej kolejności skontaktujmy się z pracownikami ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam uzyskamy informację o domach pomocy społecznej i dowiemy się wszystkiego na temat możliwości skierowania, odpłatności i umieszczenia w nim osoby bliskiej
Domy pomocy społecznej organizują podmioty publiczne i niepubliczne. Mogą być prowadzone:
- na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego, przez organizacje pozarządowe w ramach działalności statutowej, kościół katolicki, inne kościoły lub związki wyznaniowe, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia,