Na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji zdrowia oraz rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt – za zgodą posłów – procedowano bez zachowania siedmiodniowego terminu, który powinien upłynąć od doręczenia posłom druku. Regulamin dopuszcza taką możliwość, jeżeli Sejm lub komisja tak zdecydują. Rząd przyjął projekt 24 listopada; tego samego dnia marszałek skierował go do pierwszego czytania.

Uchwalenie noweli jest konieczne, ponieważ 31 grudnia 2016 r. wygaśnie ustawa z 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2016.

Niezbędna jest więc, jak wskazywali we wtorek przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, ustawowa regulacja, która będzie określała zakres ubezpieczenia oraz sprawy opłacania składek. Proponowane zapisy, jak zaznacza MZ, są takie same, jak te w pierwotnej ustawie.

Nowelizacja przewiduje m.in. odebranie ministrowi zdrowia kompetencji powoływania członków rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i przyznanie ich wojewodom.

Ponieważ w czasie przeprowadzania naborów na członków rad zdarzały się sytuacje, że mimo trzykrotnego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia organizacje pacjentów nie zgłosiły żadnego kandydata, w projekcie zaproponowano rozwiązanie tego problemu. Zakłada ono, że w przypadku braku takiego kandydata po dwukrotnej publikacji ogłoszenia, w skład rady powołany zostanie kandydat wskazany przez wojewodę.

Posłowie połączonych sejmowych komisji przepracowali we wtorek wszystkie artykuły projektu; wprowadzono jedynie drobne poprawki redakcyjne.

Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.(PAP)