Pracodawca dał wypowiedzenie pracownikowi, który zdradził koledze wysokość swoich zarobków, choć - jak wiedział, informacja ta miała charakter poufny. Czy mógł tak postąpić?
Wysokość pensji, jako dobro osobiste pracownika, korzysta z ochrony i jest informacją poufną. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem zachowanie w tajemnicy wysokości pensji pracowników. Jeżeli natomiast zależy mu, aby to pracownicy utrzymywali w tajemnicy wysokość swojego uposażenia, powinien on do każdej indywidualnej umowy o pracę wprowadzić klauzulę o zakazie ujawniania wysokości wynagrodzenia.
Informacja o wysokości pensji może być rozumiana w pewnych okolicznościach jako tajemnica przedsiębiorstwa. Spełnia ona bowiem kryteria, o których wspomniał SN w wyroku z 3 października 2000 r. (I CKN 304/00): ma charakter organizacyjny przedsiębiorstwa, nie została ujawniona do informacji publicznej oraz podjęto w stosunku do niej niezbędne działania mające na celu zachowanie jej poufności (w postaci wprowadzenia do umów o pracę klauzuli zakazującej ujawnienie wysokości pensji). Przyjęcie takiego poglądu prowadziłoby do wniosku, że skoro ujawnienie jakiejkolwiek innej tajemnicy firmy przez pracownika stanowić może wystarczającą przyczynę rozwiązania umowy, to ujawnienie wysokości wynagrodzenia również.
Niektórzy autorzy kwalifikują informację o wysokości wynagrodzenia jako tajemnicę pracodawcy, rozumianą jako ogół informacji o charakterze niejawnym, których pracodawca nie udostępnił do powszechnej znajomości. Zgodnie z art. 100 k.p. pracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W konsekwencji, ujawnianie informacji o wysokości pensji w pewnych okolicznościach mogłoby zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych.
Pomimo przytoczonych argumentów Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zajmuje stanowisko, iż pracodawcy nie wolno wymagać od pracownika zachowania wysokości wynagrodzenia w tajemnicy. Pogląd ten podzielają niektórzy przedstawiciele nauk prawnych. Trudno jest zatem udzielić kategorycznej odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie. Będzie ona zależała od okoliczności konkretnego przypadku. Niemniej, biorąc pod uwagę, że ujawnienie przez pracownika wynagrodzenia może narazić firmę na negatywne konsekwencje w przypadku wykorzystania tej informacji przez konkurencję, trudno jest całkowicie zaakceptować pogląd zabraniający pracodawcy wprowadzenie zakazu ujawniania wysokości wynagrodzenia przez pracowników.