Uchwała radnych nie jest potrzebna do tego, aby ośrodek pomocy społecznej mógł wydawać decyzje i wypłacać jednorazową zapomogę rodzicom nieuleczalnie chorych dzieci.
To wynoszące 4 tys. zł świadczenie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860). Zapomoga nie będzie należała do świadczeń rodzinnych, ale w zakresie podstawowych zasad dotyczących jej przyznawania odwołuje się bezpośrednio do odpowiednich przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) W związku z tym większość samorządów zamierza przekazać prowadzenie postępowań dotyczących tej formy wsparcia do działów świadczeń rodzinnych w urzędach gmin lub ośrodkach pomocy społecznej. Niektóre mają jednak wątpliwości, czy powinno to nastąpić poprzez uchwałę radnych, czy wystarczy wydanie upoważnień dla pracowników.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 10 ust. 13 ustawy „Za życiem”, w tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przepis ten zakłada, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje pisemne upoważnienie do ustalania prawa i wypłaty zasiłków oraz innych form pomocy finansowej swojemu zastępcy, pracownikowi urzędu gminy, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej, a także wskazanym przez nich osobom. To też oznacza, że w taki sam sposób powinna zostać powierzona realizacja świadczenia z ustawy „Za życiem”. Resort podkreśla, że nie istnieje podstawa prawna do wydawania przez radę gminy uchwały, której przedmiotem byłoby wyznaczenie w danym samorządzie realizatora jej przepisów. Jest to bowiem wyłączna kompetencja organu właściwego, którym jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta).
Wprowadzane od przyszłego roku nowe świadczenie jest skierowane do rodziców oraz opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą zdrowiu, pod warunkiem że dysfunkcja zdrowotna powstała w prenatalnym okresie rozwoju lub w trakcie porodu. Ich wystąpienie będzie potwierdzać zaświadczenie odpowiedniego lekarza specjalisty. Oprócz tego dokumentu do wniosku trzeba będzie dołączyć również zaświadczenie o objęciu opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu.