Zmniejszenie pomocy dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej i odejście od różnicowania pomocy dla pracodawców w zależności, czy chodzi o zakład pracy chronionej, czy otwarty rynek pracy - zakłada nowela przepisów o zatrudnianiu niepełnosprawnych, którą w piątek przyjął Sejm.

Za nowelizacją głosowało 233 posłów, 11 było przeciw, a 156 wstrzymało się od głosu.

Jedna z przyjętych poprawek, zgłoszonych przez klub Lewicy, wydłuża o sześć miesięcy okres obowiązywania przepisów wykonawczych do ustawy.

Projekt tej nowelizacji budził wiele kontrowersji

Projekt tej nowelizacji budził wiele kontrowersji. Nowelizacja przewiduje, że pracodawcy, wykonujący działalność gospodarczą otrzymają dofinansowanie, pokrywające do 75 proc. kosztów płacy, natomiast pracodawcy niewykonujący takiej działalności otrzymają do 90 proc. kosztów płacy.

Zrezygnowano z różnicowania wysokości przyznawanej pomocy dla przedsiębiorców w zależności od tego, czy są to zakłady pracy chronionej, czy inni przedsiębiorcy. Dotychczas pomoc dla zakładów pracy chronionej była zdecydowanie wyższa niż dla pozostałych przedsiębiorstw.

Utrzymano różne dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze względu na stopień niepełnosprawności

Utrzymano różne dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze względu na stopień niepełnosprawności. I tak w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi ono - 160 proc. najniższego wynagrodzenia, w przypadku osób z umiarkowaną niepełnosprawnością - 140 proc., a w przypadku osób z lekką niepełnosprawnością - 60 proc.

Pomoc nie będzie przyznawana w formie subsydiów na cały rok, ale będzie należna w tym okresie, kiedy pracownik jest zatrudniony. Ma zostać wydłużony termin wypłaty refundacji składek z 7 do 14 dni, gdyż 7 dni okazało się w praktyce zbyt krótkie.

Pracodawcy będą mieć możliwość uzyskania - na podstawie umowy zawartej ze starostą - pomocy na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptację pomieszczeń, a także nabycie urządzeń ułatwiających pracę osobie niepełnosprawnej.

Ponadto ci pracodawcy, którzy w zakładach pracy chronionej zatrudniają co najmniej 50 proc. osób niepełnosprawnych będą mogli na podstawie umowy z samorządem województwa otrzymać rekompensatę za dodatkowe koszty budowy lub rozbudowy pomieszczeń. Koszty będą zwracane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchylono przepis przewidujący możliwość dofinansowania do wynagrodzenia w wysokości ok. 60 proc. kosztów płacy przez 12 miesięcy. Doprecyzowano także przepisy o dofinansowaniu warsztatów terapii zajęciowej, ustalając nowe stawki finansowania przez powiaty i przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych protestowała przeciwko tej nowelizacji

Przeciwko tej nowelizacji protestowała m.in. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która podkreślała, że nowe przepisy doprowadzą do zmniejszenia liczby zatrudnionych niepełnosprawnych.

Komitet Obrony Miejsc Pracy Osób Niepełnosprawnych opublikował w piątek ogłoszenie w "Rzeczpospolitej", w którym informował, że wprowadzenie projektu w życie doprowadzi do zwolnienia 1350 osób niepełnosprawnych do końca 2008 roku i do zwolnienia 30 tys. osób w roku 2009.

W Polsce jest około 3 tys. zakładów pracy chronionej.