Te dwa pojęcia bardzo często używane są zamiennie. Niesłusznie, różnica pomiędzy nimi wynosi ponad 1000 zł. Obie kwoty bardzo często wskazywane są w przepisach jako podstawa do wyliczeń innych wielkości.

Zgodnie z treścią artykułu 25 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z zm.) ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników" przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub ministra właściwego do spraw pracy jako zobowiązanego do ustalania takiego wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów lub Kodeksu pracy, oznacza to kwotę 760 zł.

Z kolei wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest co roku przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Ostatecznie jej wysokość wskazywania jest w rozporządzeniu Rady Ministrów. Na podstawie rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015r. , poz. 1385) kwota ta wynosi obecnie 1850 zł. W nowym roku omawiana stawka wzrośnie do 2000 zł.

Zamieszanie pojęciowe ma swoje źródło w historii. Poziom najniższego wynagrodzenia ustalany jest w Polsce od 1956 r. – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki społecznej na swojej stronie. „Jego rola w systemie płac oraz przyznawaniu innych świadczeń w ciągu lat ulegała licznym zmianom” – czytamy.

Dopiero od 1990 roku najniższe wynagrodzenie stało się kwotą „pełnego wynagrodzenia gwarantowanego pracownikom za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, niezależnie od posiadanych przez nich kwalifikacji i zaszeregowań osobistych, a także niezależnie od ilości i rodzaju stosowanych w zakładach pracy składników wynagrodzenia”.

Zanim wprowadzono aktualną zasadę ustalania poziomu minimalnego wynagrodzenia, kompetencja ta leżała w gestii Rady Ministrów, która podejmowała w tym zakresie uchwałę. Po 1990 r. o wysokości stanowiły zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Od 1998 r. do końca 2002 r. poziom najniższego wynagrodzenia określany był w rozporządzeniach ministra pracy. „Wejście w życie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakończyło okres określania najniższego wynagrodzenia za pracę przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 774 Kodeksu pracy” – wyjaśnia ministerstwo.

Tak więc 760 zł widniejące w przepisach jako najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników to stawka ustalona w 2002 roku jako ostatnia przed wejściem w życie nowych zasad ustalania minimalnego poziomu pensji pracownika. W niektórych przepisach nadal jest używana jako podstawa wyliczeń.