Piątkowa nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń umożliwia żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych, pobierającym emeryturę "mundurową", złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z nowelizacją, żołnierze i funkcjonariusze innych służb mundurowych mogliby pobierać emeryturę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Takiej możliwości nie mają od roku 2003, kiedy to wprowadzano zasadę, zgodnie z którą osobom, uprawnionym do pobierania emerytury "mundurowej", nie przysługuje prawo do emerytury i renty z FUS.

W związku z tym - jak podkreślano uzasadniając zmiany - do tej grupy świadczeniobiorców nie stosuje się generalnej zasady polskiego systemu emerytalnego, zgodnie z którą, gdy zbiegnie się prawo do kilku świadczeń, wypłaca się jedno z nich - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Stąd nowelizacja.

Ustawa przewiduje także objęcie ubezpieczeniem osób prowadzących niepubliczne szkoły. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i zawierające umowy o pracę nakładczą będą podlegać takim samym regułom jak osoby zawierające umowy zlecenia.

Nowelizacja doprecyzowuje termin negocjacji waloryzacji rent i emerytur o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Negocjacje w Komisji Trójstronnej mają odbywać się w czerwcu w roku poprzedzającym waloryzację.