Prawo do zasiłku chorobowego mają w Danii wszyscy pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą i ich współpracujący małżonkowie. Świadczenia medyczne przysługują natomiast wszystkim mieszkańcom Danii i cudzoziemcom przebywającym w Danii przez minimum sześć tygodni. Warunkiem korzystania ze świadczeń duńskiej służby zdrowia jest jednak posiadanie żółtej karty z tzw. numerem CPR.

Jak wypłacane są świadczenia

Przysługujące pracownikom świadczenia pieniężne z tytułu choroby wypłacane są przez pracodawcę. Warunkiem jest, aby pracownik przez ostatnie osiem tygodni przed chorobą był zatrudniony przez minimum 74 godziny.

Gdy płatnikiem są władze samorządowe (komuna), to przysługują one po przynajmniej 120 godzinach zatrudnienia w ciągu 13 tygodni przed chorobą lub po odbyciu trwającego co najmniej 18 miesięcy szkolenia zawodowego, po odbyciu płatnego stażu lub przebywaniu na zasiłku dla bezrobotnych.

Pracującym na własny rachunek świadczenie pieniężne z tytułu choroby przysługuje po co najmniej sześciomiesięcznej aktywności zawodowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeden z tych sześciu miesięcy aktywności zawodowej powinien przypadać bezpośrednio przed okresem chorobowym.

Wysokość zasiłku

Pracownikowi oraz osobie pracującej na własny rachunek zasiłek chorobowy dzienny wyliczany jest na podstawie:

• stawki godzinowej dla pracownika,

• uzyskiwanego dochodu dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Maksymalna wysokość zasiłku chorobowego wynika ze średniego poziomu wynagrodzenia w Danii i wynosi aktualnie 419 euro (3113 DKK) tygodniowo lub 11 euro (84,14 DKK) za godzinę (czas pracy w Danii wynosi 37 godzin na tydzień).

Pracownicy otrzymują świadczenia od pierwszego dnia choroby, z których pierwsze dwa tygodnie wypłaca pracodawca. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zasiłek chorobowy wypłacany jest dopiero od trzeciego tygodnia choroby. Na pierwsze dwa tygodnie choroby można się ubezpieczyć indywidualnie.

W przypadku choroby dziecka do lat 14 wysokość zasiłku jest taka sama jak w przypadku choroby pracownika.

Przez jaki czas

Zasiłek chorobowy może być wypłacany pracownikom przez 52 tygodnie, a emerytom lub osobom, które ukończyły 65 lat (lub 67 lat dla osób, które ukończyły 60 lat przed 1 lipca 1999 r.) nie dłużej niż przez 13 tygodni. Okres ten nie obejmuje pierwszych dwóch tygodni choroby pokrywanych przez pracodawców.

Władze lokalne dokonują okresowych kontroli osób otrzymujących zasiłki chorobowe. Pierwsza kontrola ma miejsce po ośmiu tygodniach absencji. Nie później niż po sześciu miesiącach długotrwałej choroby lokalne władze muszą też przedstawić choremu propozycje zabezpieczenia na przyszłość.

gp@infor.pl