Osoba, która z wnioskiem o wsparcie złoży potwierdzenie, że wystąpiła o dokument stwierdzający dysfunkcję zdrowotną, będzie mogła otrzymać zasiłek stały za okres oczekiwania na wydanie decyzji przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub ZUS.
Taką procedurę uzyskiwania finansowego wsparcia przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Nowelizacja przepisów jest konieczna ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. (sygn. akt SK 19/14). Sędziowie orzekli w nim o bezprawności przepisów, które pozwalają na uzyskanie zasiłku stałego dopiero od miesiąca złożenia wniosku wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W związku z tym przygotowany przez resort rodziny projekt zakłada, że osoba będzie składać wniosek o zasiłek stały wraz z potwierdzeniem, że złożyła dokumenty o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przez powiatowy zespół. Co istotne, taki sposób postępowania będzie obowiązywał dodatkowo w przypadku wystąpienia o orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w ZUS, bo jego otrzymanie również daje prawo do zasiłku stałego.
Kiedy wniosek i wspomniane potwierdzenie zostaną dostarczone do ośrodka pomocy społecznej, ten po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego zawiesi czasowo postępowanie w sprawie o zasiłek stały. Jednocześnie takiej osobie będzie przyznany z urzędu zasiłek okresowy. Natomiast w momencie, kiedy zgłosi się do ośrodka z wydanym orzeczeniem i zrobi to w ciągu 60 dni od otrzymania decyzji z powiatowego zespołu lub ZUS, postępowanie o zasiłek stały zostanie podjęte ponownie, a ta forma wsparcia będzie przyznana od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, że w okresie oczekiwania niepełnosprawny otrzymywał zasiłek okresowy, ośrodek wypłaci mu za te miesiące wyrównanie do wysokości zasiłku stałego. Jeżeli jednak orzeczenie zostanie dostarczone po 60 dniach od wydania, wsparcie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym otrzyma go OPS.
Etap legislacyjny
Przyjęcie ustawy przez rząd