Osoby bez pracy mają zyskać wyższe dofinansowanie do studiów podyplomowych.
Bezrobotni zyskają prawo do refundacji kosztów studiów podyplomowych, jeżeli nie są one wyższe niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli około 8,8 tys. zł). Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001), którym wczoraj zajmował się Sejm.
Podwyższanie kwalifikacji zawodowych ułatwiać ma też możliwość odbycia przez dorosłych bezrobotnych przygotowania zawodowego bezpośrednio w zakładzie pracy, które ma się skończyć egzaminem rzemieślniczym lub czeladniczym. W tym czasie będzie mu przysługiwać stypendium. Fundusz Pracy zwróci firmom wydatki poniesione z tytułu takiego przygotowania. Zyskają też one premię za każdego uczestnika, który zdał egzamin końcowy. Ma wynieść 400 zł za każdy miesiąc przygotowywania bezrobotnego.