Kwota przekazywana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) będzie w 2017 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia z 2010 r. Dzięki temu pracodawcy zaoszczędzą na pomocy materialnej dla pracowników w trudnej sytuacji dochodowej.
Co do zasady odpis podstawowy za jednego zatrudnionego na ZFŚS powinien odpowiadać 37,5 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce z roku poprzedniego (lub jego drugiego półrocza, jeśli było wyższe). Taka regulacja wynika wprost z art. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800). Jednak zaczynając od 2012 r. kwota odpisu na fundusz jest zamrożona, a podstawą do jej naliczania jest przeciętna pensja z drugiej połowy 2010 r. Rozwiązanie to będzie zachowane również w 2017 r., o czym przesądza uchwalona przez Sejm ustawa z 4 listopada 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej. To oznacza, że w przyszłym roku odpis na ZFŚS, tak jak w latach poprzednich, wyniesie 1093,93 zł na jednego pracownika. Co więcej, w 2017 r. nie zmieni się również kwota odprowadzana przez tych pracodawców, którzy prowadzą fundusz na podstawie odrębnych przepisów. Dotyczy to m.in. odpisu odprowadzanego na nauczycieli, pracowników szkół wyższych i służb mundurowych.
Ustawa okołobudżetowa zakłada też, że w 2017 r. ze środków Funduszu Pracy będą pokrywane koszty stażów podyplomowych oraz specjalizacji lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Na ten cel przewidzianych jest 1,03 mld zł. Przeciwko takiemu źródłu finansowania kształcenia medyków protestowała Rada Dialogu Społecznego, a działająca przy ministrze rodziny pracy i polityki społecznej Rada Rynku Pracy negatywnie zaopiniowała budżet FP na następny rok. Zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe argumentowali, że pieniądze gromadzone w funduszu powinny być wykorzystywane na działania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywną politykę prozatrudnieniową. Zastrzeżenia w tym zakresie przedstawił też resort rodziny, ale zostały one odrzucone przez Ministerstwo Finansów, które wskazywało, że ze względu na inne wydatki budżetu państwa, koszty staży i specjalizacji muszą być pokryte z FP.
Reklama
Ponadto ustawa okołobudżetowa utrzymuje w przyszłym roku dotację dla środowiskowych domów samopomocy na poziomie z 2016 r. oraz zwiększa limit wydatków na realizację przez ministra rodziny karty dużej rodziny z 3,49 mln zł do 4,99 mln zł.
Etap legislacyjny
Uchwalenie ustawy przez Sejm