RPD zwrócił się w tej sprawie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Dostrzegając problemy z realizacją orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów pomiędzy dzieckiem a rodzicem nie sprawującym nad nim bezpośredniej opieki, RPD proponuje m.in. opracowanie wytycznych dla kuratorów sądowych "wskazujących, jakie działania powinny zostać podjęte w trakcie wykonywania orzeczeń ustalających kontakty małoletniego z rodzicem".

Michalak zwraca także uwagę na potrzebę określenia sposobów postępowania w sytuacjach utrudniania kontaktów przez jednego z rodziców oraz gdy dziecko odmawia spotkania z jednym z rodziców pod wpływem namowy ze strony rodzica, u którego przebywa.

Rzecznik proponuje również stworzenie ogólnopolskiej sieci placówek, na terenie których w uzasadnionych przypadkach dochodziłoby do kontaktów rodzica z małoletnim w obecności psychologa. Jego zdaniem zasadne byłoby też wprowadzenie kary grzywny dla rodziców uporczywie utrudniających kontakty.

W listopadzie RPD spotykał się z przedstawicielami organizacji walczących o prawa ojców, którzy mają problemy z kontaktowaniem się ze swoimi dziećmi.

W listopadzie Sejm przyjął nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która wprowadza m.in. koncepcję "planu wychowawczego"

Jako przykłady ograniczania ich praw do kontaktu z dziećmi, przedstawiciele stowarzyszeń ojców wymieniali m.in. powierzanie dzieci matce na podstawie subiektywnych opinii oraz bez pełnego rozeznania racji stron przez sądy rodzinne. Jak mówili, zdarza się, że ojcowie nie są wpuszczani na teren szkół czy przedszkoli, do których uczęszczają ich dzieci, nie są też informowani o ich postępach w nauce.

Ich zdaniem dużą przeszkodą w szybkim i skutecznym regulowaniu kontaktu z dzieckiem są długie terminy oczekiwania na opinie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego oraz przewlekłość postępowania sądowego.

W listopadzie Sejm przyjął nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która wprowadza m.in. koncepcję "planu wychowawczego". Będzie on pomocny przy rozstrzyganiu o władzy rodzicielskiej rodziców żyjących osobno. Mają to być porozumienia zawierane pomiędzy matką a ojcem, dotyczące sprawowania pieczy nad dzieckiem, podejmowania decyzji w jego sprawach oraz kontaktów z nim. Rodzice będą musieli brać pod uwagę rozsądne życzenia dziecka. Od przedstawienia takiego planu sądowi będzie zależeć powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.