Czy art. 29 ust. 3a prawa zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) należy interpretować łącznie z art. 36 ust. 2 pkt 8a? Konkretnie chodzi o sytuację, gdy zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. Czy wówczas także ma obowiązek określenia tych wymagań w opisie przedmiotu zamówienia?
JEST PROBLEM! URZĄD WYJAŚNIA
Reklama
Art. 29 ust. 3a

Reklama
Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020), która wprowadziła art. 29 ust. 3a. Zgodnie z nim zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie zamówienia, jeżeli ich realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). Przepis ten nakłada zatem na zamawiającego obowiązek postawienia ww. wymogu, jeżeli charakter wykonywanych czynności w zakresie realizacji zamówienia odpowiada kodeksowej definicji stosunku pracy.
Realizacja powyższego obowiązku następuje w sposób określony w art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p. W świetle ww. przepisu specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera, w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, określenie w szczególności:
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Do zastosowania art 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p. dochodzi zatem jedynie w przypadku, gdy zamawiający ustali, że określone czynności w zakresie realizacji danego zamówienia powinny być wykonywane na podstawie umowy o pracę w świetle definicji stosunku pracy zawartej w art. 22 par. 1 kodeksu pracy. Art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p., przez użycie zwrotu „w szczególności”, wskazuje, jakie postanowienia muszą znaleźć się w dokumencie SIWZ, natomiast zamawiający ma możliwość odpowiednio go w tym zakresie rozwinąć.