"Celem noweli jest wyrównanie dysproporcji finansowych między województwami, wynikających z liczby karetek" - wyjaśniła jedna z autorek projektu posłanka Elżbieta Łukacijewska (PO). Podkreśliła, że projekt zgodny jest z oczekiwaniami środowiska - zarówno osób pracujących w ratownictwie, jak i samorządowców, którzy odpowiedzialni są za zapewnienie odpowiedniej liczby karetek na terenie swojego województwa.

Obowiązujące wytyczne do określenia algorytmu odwołują się do liczby ludności, gęstości zaludnienia, konieczności dotarcia na miejsce zdarzenia w określonym czasie oraz liczby zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego na terenie poszczególnych województw.

"Maksymalny normatywny czas dotarcia na miejsce zdarzenia określony w ustawie"

W proponowanym w projekcie algorytmie z powodu niemożności określenia maksymalnego rzeczywistego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w poszczególnych województwach jest mowa o "maksymalnym normatywnym czasie dotarcia na miejsce zdarzenia określonym w ustawie". Ustalone w ustawie maksymalne czasy to 15 minut w przypadku miast powyżej 10 tys. mieszkańców i 20 minut w przypadku terenów poza tymi miastami.

Propozycja zawarta w projekcie uwzględnia także dwa nowe kryteria: liczbę zespołów ratownictwa medycznego ustaloną w wojewódzkim planie działania systemu i proporcję średniego kosztu zespołu podstawowego do średniego kosztu zespołu specjalistycznego.

Nowela ma obowiązywać tylko w 2009 r.

Nowela ma jednak obowiązywać tylko w 2009 roku, ponieważ resort zdrowia pracuje nad nowelizacją, która uwzględni także szereg innych kwestii związanych z ratownictwem.

Ponieważ w przyszłym roku przeznaczonych zostanie dodatkowo 130 mln zł na ratownictwo, wraz ze zmianą algorytmu wszystkie województwa dostaną więcej środków na ten cel.

Dziś posłowie przyjęli także większość poprawek Senatu do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Większość z nich miała charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie programu nadzoru epidemiologicznego, monitorowanie zachorowalności i umieralności z powodu zakażeń, kompleksową realizację profilaktyki oraz nowoczesnej diagnostyki i terapii.