Przygotowany przez resort zdrowia projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia został przekazany do konsultacji społecznych.

System informacji elektronicznej w służbie zdrowia mają stworzyć: System Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowe systemy teleinformatyczne oraz rejestry medyczne.

Zgodnie z projektem, dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie elektronicznej, utworzony zostanie moduł danych medycznych. Pacjenci zyskają możliwość umawiania się na wizyty w poradniach on- line i monitorowania statusu na liście osób oczekujących w kolejce do lekarza lub na badanie. Poradnie będą drogą elektroniczną przypominać o terminie wizyty.

SIM będzie obsługiwany przez platformę on-line, dzięki której zostaną udostępnione usługi i zasoby cyfrowych rejestrów medycznych. Będzie on systemem teleinformatycznym umożliwiającym: komunikowanie się z rejestrami medycznymi w celu dwukierunkowego pozyskiwania danych zawartych w obu systemach, dokonywanie aktualizacji danych w rejestrach medycznych, integrację rejestrów medycznych i rejestrów publicznych, udostępnianie usługodawcom danych.

SIM będzie także obsługiwany przez Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, która umożliwi: dostęp pacjentów do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz raportów z udostępnienia danych ich dotyczących. Pozwoli także na przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach, a także na wymianę danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Świadczeniodawcy będą także mogli wymieniać dokumenty elektroniczne dotyczące stanu zdrowia pacjenta w celu prowadzenia diagnostyki, ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne (m.in. e-recepty i e-skierowania).

W ocenie resortu zdrowia, dzięki SIM zostanie wyeliminowana możliwość zapisywania się na listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia w kilku poradniach o tej samej specjalizacji, jednocześnie zostanie umożliwione sprawdzenie, czy istnieje szansa na wcześniejsze udzielenia świadczenia. Wykrycie patologii polegających np. na realizowaniu recept wystawionych na osoby nieżyjące, fałszowaniu recept, fałszowaniu rozliczeń, będzie możliwe już na etapie ich realizacji.