Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa) weszła w życie 1 stycznia 1999 r. w ramach wielkiej reformy ubezpieczeń społecznych. Jak sama nazwa mówi, określa ona organizację zabezpieczenia społecznego, które obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

Realizację zadań z tego zakresu powierzono przede wszystkim Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, ale także otwartym funduszom emerytalnym oraz płatnikom składek. Ustawa wprowadza fundamentalną zasadę równości wszystkich ubezpieczonych bez względu na takie kryteria jak narodowość czy płeć. Ustawie będzie podlegał na równych zasadach także cudzoziemiec, chyba że należy do wąskiej grupy osób wyłączonych spod jej działania, tj. jego pobyt nie będzie miał charakteru stałego i będzie zatrudniony w placówkach wymienionych w ustawie.

PRZEJDŹ DO KOMENTARZA >>