Pomoc publiczna w formie subsydiów płacowych nie ma charakteru refundacji, a jej wysokość nie jest uzależniona od kosztów pracy. Na podniesienie dopłat nie ma też środków w budżecie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Takie argumenty podnosi biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) w odpowiedzi na apel Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) o waloryzację dofinansowania do wynagrodzeń. Dziś przedsiębiorcy przysługuje 450 zł miesięcznie w przypadku osoby z lekkim stopniem dysfunkcji zdrowotnej, 1125 zł, gdy jej poziom jest umiarkowany, oraz 1800 zł przy znacznym. Organizacja wskazuje, że wysokość otrzymywanego przez pracodawców wsparcia pozostaje na niezmienionym poziomie od kwietnia 2014 r., pomimo rosnących co roku kosztów płacy.
– Planowane na 2017 r. zwiększenie minimalnej pensji do 2 tys. zł przy jednoczesnym pozostawieniu dopłat w dotychczasowych kwotach powoduje, że ten instrument mający zachęcać do zatrudniania nowych niepełnosprawnych pracowników staje się coraz mniej atrakcyjny – ocenia Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.
Zdaniem organizacji wysokość dofinansowań powinna być urealniona także dlatego, że uwzględniając wzrost najniższej pensji, może to uderzyć w osoby już zatrudnione i powodować wśród nich zwolnienia.
BON nie przewiduje jednak podnoszenia subsydiów płacowych. Podkreśla, że ich celem nie jest refundowanie czy pokrywanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie ma stanowić zachętę do przyjmowania ich do pracy. Pracownicy z dysfunkcjami zdrowotnymi, wykonując obowiązki zawodowe na zajmowanych stanowiskach, przyczyniają się do wypracowania zysku firmy. W ocenie BON nie znajduje uzasadnienia pogląd, że pracodawcy powinni opierać finansowanie ich wynagrodzenia na dopłatach ze środków publicznych. Tym samym nie ma podstaw do uzależniania kwot dopłat od kosztów pracy.
BON zwraca uwagę, że obowiązująca wysokość pomocy publicznej w formie subsydiów płacowych miała na celu zapewnienie bezpiecznego i stabilnego poziomu finansowania ze środków PFRON tej formy wsparcia. Dlatego wzrost wydatków na dofinansowania do pensji skutkowałby istotnym uszczupleniem pieniędzy na inne wydatki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
3 mld zł w budżecie PFRON na 2017 r. jest przewidziane na dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników