Ministerstwo Zdrowia przekazało na Komitet Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wprowadza zmiany w wynagrodzeniu lekarzy rezydentów. W 2009 roku środki na ten cel zostaną wyodrębnione w Funduszu Pracy.

Zgodnie z propozycją resortu zdrowia, wynagrodzenie zasadnicze rezydentów zostało określone na poziomie 110 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za 2007 rok. Będzie ono więc liczone od kwoty 2880,97 zł. W przypadku lekarzy, którzy zdecydują się na robienie specjalizacji z zakresu dziedziny medycyny uznanej za priorytetową, wskaźnik ten wyniesie 125 proc.

Po drugim roku specjalizacji wskaźnik ten wzrośnie o kolejne 10 proc. I tak wyniesie od odpowiednio 120 proc. dla lekarza w dziedzinie medycyny nieuznanej za priorytetową oraz 135 proc. w przypadku lekarzy specjalizujących się w kierunku np. epidemiologii, geriatrii, medycyny rodzinnej, onkologii klinicznej, patomorfologii czy rehabilitacji medycznej (specjalizacje priorytetowe).

W opinii resortu zdrowia zróżnicowanie wynagrodzenia rezydentów ma spowodować zwiększenie zainteresowania młodych lekarzy wyborem specjalizacji trudnych i najmniej dochodowych w przyszłości.