Policjanci wzywani na interwencję przez przedstawiciela pomocy społecznej nie powinni weryfikować jego danych za pomocą dowodu osobistego, ale legitymacji. Mimo to wymagają przedstawienia tego pierwszego dokumentu.
Aby zapobiegać takim sytuacjom, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) skierowała pismo do Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji.
– W ostatnim czasie mieliśmy wiele zgłoszeń od pracowników, którzy w ramach wykonywania czynności służbowych wzywali na interwencję patrol policji lub byli przesłuchiwani jako świadkowie w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. Funkcjonariusze żądali od nich pokazania dowodu tożsamości i spisywali ich dane, m.in. adres zamieszkania – informuje Piotr Maczyński, wiceprzewodniczący PFZPSiPS.
Dodaje, że jest to o tyle niebezpieczne, że do takich informacji może mieć dostęp osoba podejrzana o przemoc w rodzinie. Zwraca też uwagę, że pracownicy socjalni powinni być tak samo traktowani jak lekarze czy ratownicy pogotowia, od których policja nie żąda przedstawienia dowodów osobistych.
Federacja w przekazanym komendantowi piśmie podkreśla, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz.U. poz. 1565), funkcjonariusz policji może ustalić tożsamość osoby na podstawie innego dokumentu, zawierającego fotografię i oznaczonego numerem lub serią. Warunki te spełnia legitymacja służbowa pracownika socjalnego, której wzór określa rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. poz. 1406). Dlatego to właśnie ten dokument powinien być respektowany przez policjantów w trakcie legitymowania czy przesłuchiwania takich osób.
Ponadto PFZPSiPS zwraca uwagę, że w sierpniu br. między ministrem rodziny a Komendą Główną Policji podpisane zostało specjalne porozumienie. Jego celem jest uregulowanie zasad zapewniania przez funkcjonariuszy asysty podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych (w tych rodzinach, gdzie pracownikowi ośrodka pomocy społecznej może grozić niebezpieczeństwo). Zapisy porozumienia wskazują, że jest ona udzielana po okazaniu służbowej legitymacji.
19,6 tys. pracowników socjalnych zatrudniały ośrodki pomocy społecznej w 2015 r.