Część zaliczek na PIT, która trafia do zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nie należy do kosztów płacy. Za opóźnienie w ich wpłacie pracodawca uiści karną opłatę, ale nie musi zwracać dopłat do pensji.
Tak wynika ze stanowiska biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) przygotowanego dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). Jej pytanie było związane z przeprowadzanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kontrolami w zakresie uzyskiwania subsydiów płacowych. W ich trakcie sprawdzana jest m.in. terminowość ponoszenia kosztów płacy.
Związek z kosztami pracy
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.) zalicza się do nich wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe (naliczane od tej pensji), a także obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli firma spóźni się z ich poniesieniem ponad 14 dni, nie przysługują jej dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy).
W efekcie pracodawca musi zwrócić nienależnie pobrane dopłaty do pensji.
- Okazuje się, że PFRON podczas kontroli chce też sprawdzać terminowość przekazywania pieniędzy na ZFRON, uznając, że jest to kwestia związana z kosztami płacy – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.
Środki na pomoc finansową
ZFRON prowadzony jest przez zakłady pracy chronionej (ZPChr), które pokrywają z tych środków różnego typu pomoc finansową dla niepełnosprawnych pracowników. Przekazują do niego m.in. 60 proc. zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4).
60 proc. taką część zaliczki na podatek dochodowy za niepełnosprawnych pracowników (PIT-4) zakłady pracy chronionej odprowadzają do ZFRON
30 proc. równowartość takiej części środków z PIT, które powinny trafić do ZFRON, wynosi kara za spoźnienie z ich wpłatą
Środki te muszą trafić na fundusz w ciągu 7 dni od ich uzyskania. Jeśli termin zostanie przekroczony, pracodawca musi wpłacić równowartość 30 proc. zbyt późno przekazanej kwoty do PFRON (art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy).
Pełnomocnik uspokaja
- Pracodawcy obawiają się, że oprócz poniesienia wspomnianej kary będą musieli jeszcze dodatkowo zwracać dopłaty do pensji, jeśli PFRON uzna, że nieterminowo ponieśli koszty płacy. Fundusz już wcześniej podejmował takie decyzje, dlatego zwróciliśmy się do BON o wyjaśnienie, czy ma prawo tak postępować – wskazuje Edyta Sieradzka.
Biuro w swojej odpowiedzi uspokaja firmy i podkreśla, że nieterminowe wpłacanie środków z PIT na ZFRON nie ma wpływu na otrzymywanie dofinansowań do wynagrodzeń. Dodaje, że niepełna lub nieterminowa ich wpłata nie może być uznana za naruszenie art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy. Powołuje się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym zasilenie ZFRON nie jest zapłatą należnego podatku, bo stanowi uzyskanie przez ZPChr dodatkowych środków z budżetu państwa w wysokości zaliczek na PIT. To oznacza, że zobowiązywanie pracodawcy do zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń skutkowałoby stosowaniem wobec niego podwójnej sankcji. Pierwszą z nich byłaby bowiem wpłata przewidziana z art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy, a drugą właśnie zwrot dopłat.
- Stanowisko BON jest dla pracodawców korzystne. Cieszy nas zwłaszcza zwrócenie uwagi na to, że gdyby firma musiała oddać dopłaty za uchybienia w stosunku do ZFRON, zostałaby podwójnie ukarana. Te, które mają wysokie wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych, musiałyby zwracać nawet kilkaset tysięcy złotych – podsumowuje Edyta Sieradzka.
Stanowisko BON z 9 września 2016 r. (nr BON-I.52312.210.2016.IKW)
(...) 1. Koszty płacy powinny być ponoszone w całości i terminowo. W przeciwnym razie pracodawca traci prawa do otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych (art. 2 pkt 2a, art. 26a ust. 1a1 pkt 3 w zw. z art. 26a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.).
2. Niewpłacenie w całości lub w terminie zaliczek na podatek dochodowy w proporcji wynikającej z art. 38 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) nie można uznać za naruszenie art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawartym w wyroku z dnia 12 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2825/12, zasilenie ZFRON nie jest zapłatą należnego podatku, lecz uzyskaniem przez zakład pracy chronionej dodatkowych środków z budżetu państwa w wysokości zaliczek na podatek dochodowy (...).
3. Zobowiązanie pracodawcy do zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania oznaczałoby podwójną, obok wpłaty określonej w art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy o rehabilitacji, sankcję wobec pracodawcy.
W związku z powyższym, dokonywanie w sposób nieterminowy wpłat z zaliczek PIT-4 na ZFRON nie będzie miało wpływu na otrzymywanie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.