Nowelizacja zakłada zniesienie obowiązku przekazywania przez zakłady ubezpieczeń opłaty ryczałtowej na rzecz NFZ i przeznaczenie zgromadzonych wcześniej środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe muszą co miesiąc wnosić do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) opłatę ryczałtową na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych. Jej wysokość obecnie to 12 proc. składek pochodzących z ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Według badań przeprowadzonych przez ubezpieczycieli wynika, że kontynuowanie poboru opłaty ryczałtowej doprowadziłoby do wzrostu wysokości składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC o około 18 proc. W opinii rządu wejście w życie nowelizacji ma powstrzymać ten wzrost.

Rząd zwrócił również uwagę, że ustalenie opłaty w sposób określony w obecnej ustawie uczyniło z niej daninę publiczną. Jednocześnie wysokość opłaty na 2009 r. i następne lata miała być ustalana przy zastosowaniu wskaźnika określanego w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zdaniem rządu byłoby to sprzeczne z art. 217 konstytucji, który wymaga, aby wysokość danin publicznych określać w ustawie.

Innym punktem posiedzenia będzie nowelizacja przewidująca utworzenie - ze świadczeń gromadzonych w II filarze OFE

Senat zajmie się także nowelą Karty Nauczyciela, która zwiększyć ma, w stosunku do innych stopni awansu zawodowego, wynagrodzenie nauczycieli stażystów - czyli rozpoczynających pracę.

W nowelizacji istnieje też zapis, zgodnie z którym każdy nauczyciel w szkole podstawowej i w gimnazjum będzie musiał w ramach swojego 40-godzinnego tygodnia pracy przepracować dodatkowo dwie godziny z uczniami poza ich obowiązkowymi lekcjami, np. w kółku zainteresowań lub w świetlicy. Każdy nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej musiałby przepracować w ten sposób jedną dodatkową godzinę.

Innym punktem posiedzenia będzie nowelizacja przewidująca utworzenie - ze świadczeń gromadzonych w II filarze OFE (7,3 proc. wynagrodzenia) - zakładów emerytalnych wypłacających dożywotnie emerytury kapitałowe.

Zgodnie z ustawą, mają być one zarządzane przez zakłady emerytalne działające w formie spółek akcyjnych. Po raz pierwszy dożywotnie emerytury kapitałowe będą wypłacane w 2014 r.