Osoby o najniższych dochodach będą miały łatwiejszy dostęp do wsparcia w formie artykułów spożywczych. Trafią też do nich bardziej urozmaicone produkty.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014–2020, który jest finansowany ze środków unijnych i krajowych. Kupowane w jego ramach produkty spożywcze, za pośrednictwem wybranych przez resort organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim, trafiają do organizacji regionalnych oraz lokalnych. Ich zadaniem jest dystrybucja paczek wśród osób o dochodzie nieprzekraczającym 150 proc. kryterium obowiązującego w pomocy społecznej. Realizacja PO PŻ jest podzielona na tzw. podprogramy. Ten obecnie trwający zakończy się w czerwcu 2017 r. i to właśnie on został objęty zmianami.
Reklama

Reklama
Do najważniejszych modyfikacji należy odstąpienie od wymogu uzyskania skierowania z ośrodka pomocy społecznej, po to aby osoba mogła otrzymać paczkę żywnościową. W podprogramie 2016 nie jest to już konieczne, bo wystarczy, że potrzebujący wsparcia zgłosi się do organizacji partnerskiej i złoży oświadczenie o dochodzie. Z kolei samo skierowanie jest teraz wydawane na cały okres realizacji podprogramu (tak będzie też w następnych latach). Wcześniej ośrodki miały różną praktykę postępowania w tym zakresie i ważność tych dokumentów wynosiła od 3 do 6 miesięcy. Ponadto bardziej został urozmaicony skład paczki żywnościowej, która liczy 16 artykułów o wyższej jakości niż dotychczas.
– Wartość takiego rocznego zestawu wynosi ok. 228 zł, w poprzednim podprogramie było to 170 zł – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Ze zmian skorzystają także organizacje partnerskie. W tej edycji PO PŻ wprowadzony został bowiem zaliczkowy system płatności, co pozwala im uzyskać środki na początku każdego podprogramu i zachować płynność finansową. Ograniczone zostały również wymagania stawiane organizacjom uczestniczącym w dystrybucji żywności, które dotyczą m.in. kwalifikacji kadry, pomieszczeń magazynowych oraz transportu. Wreszcie będą one teraz składały mniej skomplikowane sprawozdania i zmniejszy się częstotliwość ich przekazywania. Co istotne, dzięki tym zmianom do PO PŻ dołączył Caritas, co pozwoliło rozszerzyć sieć organizacji w nim uczestniczących i zwiększyć dostępność pomocy.
– Rośnie też liczba gmin zaangażowanych w realizację programu. Jeszcze na początku podprogramu 2015 nie brało w nim udziału ok. 38,5 proc. samorządów. Natomiast pod jego koniec, czyli w czerwcu br., odsetek ten zmniejszył się do 22 proc. – informuje Elżbieta Rafalska.
Dodaje, że z deklaracji składanych przez gminy, które chcą do niego dołączyć, wynika, że liczba ta powinna się zmniejszyć do 11,6 proc. Łącznie od grudnia 2014 r., kiedy zaczęła się realizacja PO PŻ, do potrzebujących trafiło 16,4 mln paczek z żywnością (z podprogramu 2015 skorzystało 1,6 mln osób).