Od 1 listopada 2016r. wzrośnie zarówno wysokość samego świadczenia jak i wszystkich dodatków. W przyszłym roku kwoty te zostaną ponownie podwyższone, ale jednocześnie zmniejszy się grupa uprawnionych do jego pobierania.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki z nim związane mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków z tego tytułu przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

Reklama

- opiekunowi faktycznemu dziecka,

- osobie uczącej się.

Reklama

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia lub

- nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 listopada 2016 r. zasiłek rodzinny będzie wynosił miesięcznie:

95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).

Natomiast od 1 listopada 2017 r. będzie wynosił:

100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),
130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).

Od 1 listopada 2016 r. zostanie podwyższona również wysokość dodatków:

- w przypadku dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

  • do 5. roku życia – do kwoty 90 zł, (wzrost o 10 zł),
  • powyżej 5. roku życia – 110 zł; (wzrost o 10 zł),

- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł (wzrost o 8 zł),
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł (wzrost o 6 zł);

- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5 zł);

- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł nie więcej niż 546 zł (wzrost o 8 zł) (273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Kryterium dochodowe - zmiany od listopada 2017 r

Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego. Od 1 listopada 2015 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnoprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Natomiast od 1 listopada 2017 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło:

kryterium ogólne – 754 zł,
kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł.