Gminy i powiaty będą mogły uruchamiać kluby „Senior+”. Mają być one przeznaczone dla osób o większym stopniu samodzielności, które nie wymagają rehabilitacji czy terapii zajęciowej.
Taką zmianę przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów, która ma znowelizować zasady realizacji programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015– –2020. W jego ramach samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na założenie oraz pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówek dziennego pobytu dla osób powyżej 60. roku życia. Przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany zaczynają się od nazwy programu, tak aby była ona zbliżona do innych obecnie prowadzonych przez rząd. Dlatego będzie nazywał się „Senior+”.
Kolejne modyfikacje, których celem jest przede wszystkim zwiększenie zainteresowania korzystaniem z programu, mają dotyczyć kwot dotacji. Obecnie gmina lub powiat może otrzymać do 250 tys. zł na modernizację i wyposażenie lokalu przeznaczonego na dzienny dom, a 200 zł miesięcznie na jedną osobę, w ramach pokrywania bieżących kosztów jego utrzymania. Resort proponuje zwiększenie wsparcia do 300 tys. zł na założenie domu „Senior+” oraz 300 zł na funkcjonowanie.
– Cieszy nas zwiększenie dotacji, bo kwota 200 zł była zbyt niska, biorąc pod uwagę realne koszty utrzymania placówek – mówi Tadeusz Wasilewski, kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie.
Co więcej, obniżone mają być standardy lokalowe, jakie muszą spełniać placówki. W porównaniu do dotychczas obowiązujących wymogów fakultatywne będzie posiadanie przez domy pomieszczeń: do odpoczynku z miejscami do leżenia, do terapii indywidualnej lub poradnictwa oraz takiego z kanapami i fotelami, wyposażonego w sprzęt RTV, komputery z dostępem do internetu i biblioteczkę.
Ponadto oprócz domów „Senior+” gminy i powiaty będą mogły zakładać też kluby „Senior+”. W ich przypadku dofinansowanie ma wynosić 150 tys. zł na uruchomienie placówki i 200 zł miesięcznie na osobę, gdy będzie już działać. W założeniu kluby mają być przeznaczone dla starszych osób o większym stopniu samodzielności i przewidziane dla nich standardy lokalowe będą mniej restrykcyjne niż w przypadków domów „Senior+”. Projekt zakłada, że klub powinien posiadać pomieszczenie wyposażone w stoły i krzesła, pełniące funkcję miejsca spotkań, kuchnię lub aneks kuchenny, jedną łazienkę oraz wydzielone miejsce na szatnię. Natomiast pokój do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych czy wyposażony w sprzęt RTV, komputery będzie nieobligatoryjny.
– Poszerzenie oferty programu o nowy typ placówki jest krokiem w dobrym kierunku, bo pozwoli uwzględnić lokalną specyfikę. Nie wszędzie są potrzebne miejsca służące aktywizacji ruchowej seniorów, ale takie, gdzie mogą się spotkać i spędzić z sobą czas – uważa Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich.
Kolejna zmiana dotyczy przeprowadzania konkursów, w których samorządy mogą ubiegać się o pieniądze z programu. Część działań, takich jak np. zawieranie i rozliczanie umów o dofinansowanie, zostanie przekazana z resortu rodziny do kompetencji urzędów wojewódzkich.
650 klubów „Senior+” ma według szacunków resortu rodziny powstać do 2020 r.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu uchwały