Od początku września 2016 roku zmieniają się zasady dotyczące podpisywania umów z osobami rozpoczynającymi zatrudnienie. To koniec syndromu pierwszej dniówki. Do tej pory pracodawca, w przypadku umowy zawartej w formie ustnej, miał czas do końca pierwszego dnia pracy na dopełnienie wszystkich formalności.

Zdaniem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotychczasowa regulacja doprowadzała do nadużyć. Pracodawcy w razie stwierdzenia przez Państwową Inspekcję Pracy braków w dokumentacji tłumaczyli, że to pierwszy dzień w pracy nowej osoby, a skoro umowa została zawarta w innej formie niż pisemna, mają czas do końca dnia na pisemne potwierdzenie warunków kontraktu. Wybieg pozwalający na uniknięcie kary był utrapieniem pracowników, którzy mimo długiego stażu pracy nie posiadali pisemnego potwierdzenia zatrudnienia.

Jak przypomina MRPiPS już w 2014 roku PIP informowała, że „nielegalne zatrudnienie, polegające na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków oraz niezgłoszeniu osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego stwierdzono w 18 proc. kontrolowanych podmiotów”.

- Zmiany dają gwarancję legalnego zatrudnienia, a co się z tym wiąże, bezpieczeństwo i komfort pracy dla pracowników – podsumowała minister Elżbieta Rafalska. Jej zdaniem w momencie, gdy poprawia się sytuacja na rynku pracy, należy zadbać także o jakość zatrudnienia.

Zgodnie z nowymi przepisami strony stosunku pracy muszą podpisać umowę lub potwierdzić na piśmie jej warunki, przed przystąpieniem przez pracownika do pełnienia służbowych obowiązków. Pracodawca ma obowiązek posiadania w dokumentacji drugiego egzemplarza dokumentu. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy zwierzchnikowi będzie groziła kara grzywny w wysokości 1 – 30 tys. zł.

Znowelizowana treść przepisu stanowić będzie ułatwienie dla inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w udowodnieniu nielegalnego zatrudnienia. Zwiększy się także ochrona zatrudnionych. Będą oni mogli łatwiej dochodzić przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystać z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.