Pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorcę, który w praktyce zaprzestanie prowadzenia działalności, będą mogli łatwiej dochodzić wypłat ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Zmiana będzie dotyczyć m.in. zatrudnionych przez przedsiębiorcę, który porzuca prowadzoną przez siebie firmę, ale formalnie jej nie likwiduje i nie rozwiązuje umów łączących go z pracownikami (a jednocześnie nie płaci im pensji). Obecnie art. 8a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1256) przewiduje, że w takich przypadkach dochodzi do niewypłacalności firmy, o ile faktyczne zaprzestanie działalności trwa dłużej niż dwa miesiące. Wówczas zatrudniony może złożyć wniosek o wypłatę zaliczek z FGŚP na poczet roszczeń niezaspokojonych przez pracodawcę, czyli np. zaległego wynagrodzenia (ale w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).
Reklama
– Przepis ten powoduje problemy, bo pojęcie „faktycznego zaprzestania” jest traktowane często jako równoznaczne z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej. A ustawodawca chciał chyba, aby miało ono szerszy i mniej formalny zakres – tłumaczy Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe.

Reklama
W ten sam sposób konieczność zmian uzasadnia rząd. Dlatego proponuje nową definicję wspomnianego pojęcia. Zgodnie z nią do faktycznego zaprzestania działalności dojdzie, jeśli pracodawca przez dłużej niż dwa miesiące:
● nie prowadził działalności gospodarczej i nie uzyskiwał z tego tytułu przychodów (z wyłączeniem zawieszenia wykonywania działalności);
● nie przebywa w siedzibie firmy lub miejscach wykonywania działalności, pomimo ich wskazania w rejestrach i ewidencjach (lub gdy siedziba albo miejsca zastały z nich wykreślone);
● nie realizował swoich obowiązków i uprawnień wobec pracowników oraz ZUS, urzędu statystycznego, organów podatkowych i rejestrowych (czyli np. nie płacił składek i podatków).
– Dzięki tej zmianie pracownicy będą wiedzieć, kiedy w praktyce mogą starać się o wypłatę zaliczki ze środków FGŚP. Przepisy precyzują też datę faktycznego zaprzestania działalności – będzie nią dzień następujący po upływie dwumiesięcznego terminu – podsumowuje Małgorzata Lorenc.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w trakcie konsultacji społecznych