Osoby, które chcą wystawiać certyfikaty energetyczne, będą musiały przejść przeszkolenie trwające co najmniej 50 godzin i zdać egzamin zawodowy.
Od początku przyszłego roku wszystkie nowo wybudowane budynki oraz obiekty używane i wprowadzane do obrotu (np. sprzedawane lub wynajmowane) będą musiały posiadać certyfikaty energetyczne. Dokumenty te będą określały zużycie energii w danym budynku. Do ich wystawienia uprawnione będą wyłącznie osoby, które będą spełniały określone wymagania. Przede wszystkim prawo takie będą mieli inżynierowie budownictwa, którzy mają wykształcenie wyższe magisterskie i uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej.
- Spośród 108 tys. członków Izby Inżynierów Budownictwa jedynie ok. 20 tys. inżynierów będzie mogło wystawiać certyfikaty - mówi Andrzej Dobrucki, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dodatkowe uprawnienia

Tak mała liczba uprawnionych inżynierów wynika głównie z tego, że certyfikatów nie będą mogli sporządzać inżynierowie, którzy mają uprawnienia projektowe, ale nie mają tytułu magistra, a jedynie inżyniera, oraz inżynierowie, którzy mają tytuł magistra, ale nie mają uprawnień projektowych. Jest jednak szansa na to, że już od początku przyszłego roku grupa ta zostanie rozszerzona.
- Chcemy, aby świadectwa mogli wystawiać także inżynierowie, którzy nie mają wykształcenia magisterskiego tylko inżynierskie. Odpowiedni projekt ustawy jest już przygotowywany w Ministerstwie Infrastruktury - wyjaśnia Zbigniew Radomski, dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury.

Szkolenia zawodowe

Poza inżynierami budownictwa certyfikaty będą mogły wydawać także osoby, które mają inne wykształcenie magisterskie, np. geograficzne, medyczne czy prawnicze, i odbyły odpowiednie szkolenia oraz zdały egzamin organizowany przez ministra infrastruktury. Szkolenie takie powinno składać się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 50 godzin, przy czym część praktyczna nauki powinna trwać nie mniej niż osiem godzin. Szkolenie powinno kończyć się samodzielnym sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego wykonania. Każdy, kto przygotuje takie świadectwo i ukończy szkolenie, otrzyma odpowiednie zaświadczenie, na podstawie którego będzie mógł przystąpić do egzaminu zawodowego.
Postępowanie egzaminacyjne będzie złożone z dwóch etapów. Pierwszy będzie polegał na formalnym sprawdzeniu, czy kandydat spełnia wszystkie warunki formalne, czyli np. czy ukończył odpowiedni kurs. Drugi etap będzie polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru oraz zdaniu części pisemnej polegającej na sporządzeniu świadectwa energetycznego.
- W tym roku z całą pewnością nie zdążymy więc zorganizować takiego egzaminu i pierwszy powinien się odbyć na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku - zapewnia Zbigniew Radomski.
Wysokość opłaty za szkolenie nie będzie mogła przekroczyć 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie kwota ta wynosi prawie 3 tys. zł. Opłata za egzamin nie będzie mogła z kolei przekroczyć 50 proc. tej kwoty.

Wystarczą podyplomówki

Z obowiązku odbywania szkoleń zawodowych i zdawania ministerialnego egzaminu zwolnione będą osoby, które ukończą co najmniej roczne studia podyplomowe. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które będą dokształcały się na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
KTO BĘDZIE MÓGŁ WYSTAWIAĆ CERTYFIKATY
• Osoby, które ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej.
• Osoby, które ukończyły studia magisterskie dowolnej specjalności i ukończyły specjalny kurs certyfikacji i zdały państwowy egzamin organizowany przez ministra infrastruktury.
• Osoby, które ukończyły studia magisterskie dowolnej specjalności i ukończyły studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
Podstawa prawna
• Ustawa z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. nr 191, poz. 1373).
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. nr 17, poz. 104).