Osoby ubiegające się o refundację zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego muszą przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.
Czy powiat może sam przyznać wsparcie
Jestem samotną, schorowaną osobą. Mam poważne problemy z poruszaniem się. Praktycznie nie wychodzę z domu. Czy możliwe jest, aby samorząd przyznał mi wsparcie bez składania dokumentów, bo nie mam siły ich zanieść do urzędu?
NIE
Osoby zainteresowane pomocą powinny złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR) lub miejskm ośrodku pomocy społecznej (MOPS). W dokumencie tym muszą być dane osoby ubiegającej się o wsparcie. Do wniosku dołącza się kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca się ubiega, potwierdzoną przez NFZ oraz fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup. Jeśli zainteresowana nie może złożyć osobiście takich dokumentów, to ktoś z rodziny może je wysłać listem poleconym za potwierdzeniem. Możliwe jest także złożenie takich dokumentów przez osobę wskazaną mającą upoważnienie zainteresowanej.
Podstawa prawna
Par. 11–13 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).
Czy pomoc może być przeznaczona na zakup podestu
Schorowany kombatant, poruszający się na wózku inwalidzkim, mieszka w niewielkim domu z ogródkiem. Żeby wydostać się z mieszkania, musi pokonać kilka schodów. Jeśli jest sam w domu, takie zadanie przekracza jego możliwości. Zainteresowanego nie stać na wybudowanie specjalnego podjazdu. Czy może otrzymać pomoc finansową od państwa na taką inwestycję?
TAK
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przypadku trudnej sytuacji materialnej przyznaje osobom uprawnionym wsparcie finansowe. Pieniądze takie mogą być bowiem przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzajów inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgniarskiej.
Podstawa prawna
Art. 19a ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.).
Czy konieczne jest zaświadczenie o dochodach
W ubiegłym roku nie udało mi się uzyskać dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, bo złożyłam wniosek za późno, kiedy już nie było pieniędzy na ten cel. Podobno w tym roku ma być lepiej. Czy powinnam dostarczyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie aktualne zaświadczenie z ZUS o wysokości renty?
TAK
Przy ocenie prawa do wsparcia ważna jest sytuacja finansowa osoby zainteresowanej, więc należy dostarczyć oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. Dochód ten obliczany jest za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek.
Na wsparcie można liczyć, o ile dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby samotnej.
Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel. Oceniając szansę na pomoc, należy jednak mieć na względzie to, że faktyczny procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania są ustalane w oparciu o posiadane środki finansowe. Kwoty te mogą ulec zmianie w tym roku w przypadku niedoboru środków lub przy znacznej liczbie wnioskodawców. Dzieje się tak dlatego, że decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.
Podstawa prawna
Par. 11–13 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).
Czy zainteresowany może wybrać dowolny sklep medyczny
Mój ojciec otrzymał potwierdzone zlecenie, na podstawie którego będzie mógł kupić balkonik do chodzenia. Ojciec chce pójść do najbliższego sklepu ze sprzętem rehabilitacyjnym. Czy faktycznie można wybrać najbliższą placówkę bez sprawdzenia, czy rachunek przez nią wystawiony będzie respektowany?
NIE
Placówka musi mieć umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wojewódzkim oddziałem NFZ, z którym się rozlicza po zrealizowaniu zlecenia. W praktyce oznacza to, że należy się udać tylko do takiej placówki. Może to być apteka, sklep medyczny, punkt ortopedyczny, zakład optyczny czy punkt protetyki słuchu. I to właśnie w takim miejscu, a nie tym znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania, można otrzymać potrzebny sprzęt. Najlepiej, jeśli do takiego punktu czytelnik wybierze się osobiście, żeby na miejscu sprawdzić, czy nowy sprzęt spełnia wszystkie oczekiwania. Nie zawsze ze względu na stan zdrowia takie rozwiązanie jest możliwe. W takim przypadku córka naszego czytelnika może odebrać balkonik dla ojca. Musi jednak mieć pisemne upoważnienie – w dowolnej formie.
Podstawa prawna
Art. 41 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 345 ze zm.).
Par. 1–2 rozporządzenia ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. poz. 1565).
Czy na kupno sprzętu możliwe jest specjalne wsparcie
Od kilku lat jestem na rencie. Nie mogę pracować, a jedynym źródłem mojego dochodu jest świadczenie wypłacane przez ZUS. Ostatnio stan mojego zdrowia pogorszył się tak bardzo, że muszę się poruszać wyłącznie na wózku inwalidzkim. Korzystam z pożyczonego, ale wkrótce będę musiał go oddać. Czy mogę się ubiegać o pomoc finansową przy zakupie wózka?
TAK
Osoby niepełnosprawne często mają problem ze sfinansowaniem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dla takich osób przewidziano możliwość ubiegania się o wsparcie w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR) lub miejskim ośrodku pomocy społecznej (MOPS). Pomoc ta pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80 proc. kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Natomiast jeśli ktoś musi kupić przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, może uzyskać dofinansowanie do 100 proc. Może także otrzymać wsparcie do 150 proc. sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra zdrowia oraz wymaganego udziału własnego, jeżeli cena tych przedmiotów jest wyższa niż ustalony limit. Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych przedmioty te są dofinansowanie, a nie – finansowane przez państwo. Sądy w podobnych sprawach wręcz stwierdzają, że przepisy określają tylko górny pułap, i to nie sztywno, bo do wskazanej sumy kwoty limitu. Co więcej, rozporządzenie rozróżnia finansowanie w całości lub w części. Tak więc osoba ubiegająca się o takie wsparcie musi się liczyć z tym, że może nie otrzymać maksymalnej kwoty pomocy.
Podstawa prawna
Par. 13 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).
Art. 35a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
Załącznik nr 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz.U. nr 139, poz. 1141 ze zm.).
Wyrok NSA w Warszawie z 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt II GSK 186/13.
Czy specjalista musi ocenić konieczność zakupu
Ze względu na liczne choroby potrzebuję wsparcia ortopedycznego. Lekarz rodzinny wystawił mi skierowanie do ortopedy. Czy faktycznie tylko specjalista może mi wystawić takie zlecenie?
TAK
Możliwość zakupu przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest obwarowana licznymi warunkami. Na początek zainteresowany musi się wybrać do lekarza rodzinnego, który wystawi mu skierowanie do specjalisty zgodnie ze schorzeniem (ortopeda, reumatolog, neurolog, lekarz rehabilitacji, lekarz geriatrii). Dopiero wówczas medyk zdiagnozuje konieczność stosowania określonego przedmiotu ortopedycznego. Efektem takiej decyzji jest wypisanie wniosku o przyznanie potrzebnego przedmiotu. Dokument to zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym. W zależności od rodzaju przedmiotu lekarz może wypisać zlecenie tylko raz na określony w przepisach okres użytkowania. Po upływie tego terminu lekarz ma prawo wystawić kolejny wniosek na następny wyrób medyczny.
Podstawa prawna
Art. 15 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).
Załącznik nr 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz.U. nr 139, poz. 1141 ze zm.).
Par. 1–2 rozporządzenia ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. poz. 1565).