Dzieci otoczone są w Danii szczególną opieką państwa, które przeznacza na ten cel spore środki z budżetu. Zasiłki rodzinne są corocznie waloryzowane. a ich wysokość uzależniona jest jedynie od wieku dziecka, a nie - jak w Polsce - od średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.

Kto podlega

Ubezpieczeniem w zakresie macierzyństwa są objęte w Danii wszystkie kobiety, które zamieszkują na jej terenie minimum sześć tygodni. Do tego typu świadczeń uprawnieni są pracownicy(e), osoby pracujące na własny rachunek oraz współmałżonkowie współpracujący z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

O świadczenia z tytułu macierzyństwa ubiegać się mogą pracownice zatrudnione co najmniej przez 120 godzin w ciągu 13 tygodni poprzedzających korzystanie ze świadczenia lub ukończenie szkolenia zawodowego trwającego minimum 18 miesięcy lub odbywanie płatnego stażu jako części szkolenia zawodowego lub też osoba ubiegająca się o to świadczenie jest bezrobotną pobierającą zasiłek.

Osoba pracująca na własny rachunek musi wykazać, że w ostatnich 12 miesiącach przez minimum sześć miesięcy była aktywna zawodowo, a ostatni miesiąc tej aktywności przypada bezpośrednio przed chorobą.

Wypłata zasiłku

Zasiłek wypłacany jest przez okres 28 miesięcy - od 4 tygodnia przed przewidywaną data porodu, a następnie przez 24 tygodnie po urodzeniu dziecka (przez ostatnie 10 tygodni z tych 24 zasiłek może być wypłacany ojcu dziecka).

W przypadku adopcji dziecka osoba adoptująca może otrzymywać zasiłek przez 24 tygodnie od momentu faktycznego wzięcia dziecka pod swoja opiekę.

Dzienny zasiłek macierzyński obliczany jest w różny sposób, zależny od formy zatrudnienia. Dla osób zatrudnionych (pracowników) obliczany jest w oparciu o stawkę godzinową, a dla pracujących na własny rachunek od uzyskiwanego dochodu.

Zasiłek ten wynosi maksymalnie 419 euro (3113 DKK) tygodniowo lub 11 euro (84,14 DKK) za godzinę przemnożone przez tygodniowy wymiar czasu pracy (37 godzin).

na stałe mieszka w Kopenhadze