Osoba, która przestała otrzymywać jedno ze świadczeń opiekuńczych, będzie mogła starać się o zasiłek z urzędu pracy lub świadczenie przedemerytalne. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy utrata prawa do wsparcia była spowodowana śmiercią niepełnosprawnego krewnego.
Tak wynika z przygotowanego przez rząd projektu nowelizacji dwóch ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych, którego pierwsze czytanie odbyło się na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (posłowie nie wprowadzili do niego żadnych poprawek).
Reklama
Celem nowych przepisów jest umożliwienie skorzystania z pomocy finansowej osobom zajmującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny, którym gmina przyznała i wypłacała: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Jeśli przestaną otrzymywać wsparcie z powodu jego śmierci, będą mogły starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Czas pobierania jednego ze wspomnianych świadczeń zostanie bowiem potraktowany jako okres zatrudnienia, mimo że za taką osobę gmina nie odprowadzała składki na Fundusz Pracy (opłacane są tylko należności na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Były opiekun będzie więc mógł uzyskać zasiłek, o ile spełniony będzie warunek, że świadczenie opiekuńcze otrzymywał przez minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie w urzędzie pracy.
Natomiast w sytuacji, gdy do dnia, w którym ustało prawo do pomocy finansowej z gminy, kobieta skończyła 55 lat, a mężczyzna 60 lat, po śmierci niepełnosprawnego krewnego będą mogli starać się o świadczenie przedemerytalne. W tym przypadku będzie wymagane, aby wsparcie za opiekę było pobierane przez minimum 365 dni, a były opiekun w ciągu 60 dni od momentu jego utraty zgłosił się do urzędu pracy. Dodatkowo musi też legitymować wynoszącym 20 (kobieta) lub 25 (mężczyzna) lat okresem odprowadzania składek emerytalnych.
– Nowelizacja jest od dawna oczekiwana przez środowiska opiekunów, przy czym część z nich uważa, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych powinno przysługiwać również w innych sytuacjach zaprzestania pobierania świadczeń opiekuńczych niż śmierć członka rodziny – wskazuje dr Paweł Kubicki z SGH.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy przed drugim czytaniem