Prowadzę księgowość spółki z o.o. Byłam pewna, że składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia pobieranego przez członka rady nadzorczej podlega ograniczeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy tak jak w przypadku pracowników. ZUS zakwestionował prawidłowość dokumentów rozliczeniowych, które sporządzałam, wskazując, że w przypadku członka rady nadzorczej nie jest to możliwe. Czy stanowisko ZUS jest prawidłowe?
Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami podatkowymi. Wtedy składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.
Możliwość obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie dotyczy jednak wszystkich płatników, lecz jedynie tych wymienionych w art. 85 ust. 1–13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Są to takie podmioty, jak pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna i właściwy powiatowy urząd pracy. Płatnik składek dla osoby otrzymującej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej został wymieniony w art. 85 ust. 16, zatem nie może on zmniejszyć składki na ubezpieczenie zdrowotne. Trudno określić, czy był to celowy zabieg, jednak w wyniku nowelizacji ustawy, którą dodano ten tytuł ubezpieczenia, członkowie rad nadzorczych nie zostali uwzględnieni wśród podmiotów uprawnionych do obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W tej samej więc spółce składka zdrowotna pracowników powinna być zmniejszona do wysokości zaliczki na podatek, ale już składka od wynagrodzenia członka rady nadzorczej takiemu ograniczeniu nie podlega.
Podstawa prawna
Art. 79 ust. 1 i 2, art. 83 ust. 1, art. 85 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).