Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje powrotu do regulacji prawnych obowiązujących do końca 2013 r., które przewidywały, że część osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych miało status nauczycieli.
Tak wynika ze stanowiska resortu przedstawionego na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego (RDS). Poruszana na nim była sytuacja pracowników domów dziecka, którzy przestali podlegać pod Kartę nauczyciela (KN). Pierwotnie, w momencie gdy placówki te przechodziły z systemu oświaty do pomocy społecznej, osoby, które były w nich wówczas zatrudnione, zachowywały status nauczyciela. Sytuacja zmieniła się, gdy uchwalona została ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 335 ze zm.). Jej zapisy przewidywały bowiem ujednolicenie zasad zatrudniania wszystkich wychowawców w domach dziecka. W związku z tym osoby podlegające pod KN stały się od 1 stycznia 2014 r. pracownikami samorządowymi. To oznaczało też dla nich utratę dotychczasowych uprawnień w tym m.in. krótszego czasu pracy oraz możliwości korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia.
Przeciwko takiemu rozwiązaniu od początku protestował Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), który postanowił wrócić do tej kwestii w ramach RDS. Resort rodziny zapowiedział jednak, że przywrócenie KN w domach dziecka jest bezzasadne. Jego przedstawiciele wskazali, że trwa proces przekształcania dużych placówek w małe jednostki o rodzinnym charakterze i nie ma możliwości powrotu do dawnego podziału na pracowników pedagogicznych oraz pozostałych opiekunów. Jednak zarówno MRPiPS, jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziły zgodę na prowadzenie rozmów co do wprowadzenia jakiegoś rodzaju rekompensaty za utracone uprawnienia. ZNP proponuje, aby były to na przykład dodatki za trudne warunki pracy.
W tej sprawie do resortu rodziny zwrócił się też dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich (RPO).
– Ustawodawca powinien wprowadzić rozwiązania prawne, które zawężą do niezbędnego minimum negatywne skutki dla pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo– –wychowawczych, wynikające z wyłączenia stosowania KN względem tej grupy zawodowej – podkreśla.
Zdaniem RPO praca wychowawcy ma charakter wieloaspektowy, łączący funkcję dydaktyczną z opiekuńczą. Ta specyfika w jego ocenie powinna znaleźć odzwierciedlenie w usytuowaniu prawnym tego zawodu oraz wskazywać na pewne uprzywilejowanie w sferze dotyczącej pracy pedagogicznej.