W sprawach o wysokość świadczenia emerytalnego lub rentowego wartość sporu musi przekroczyć 10 tys. zł, żeby zainteresowany miał prawo do kasacji – uznał Sąd Najwyższy, oddalając zażalenie ubezpieczonego.
Powodem sporu była decyzja ZUS z 16 sierpnia 2012 r. Na tej podstawie organ przyznał wnioskodawcy prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Ubezpieczony, który nie zgodził się z tą decyzją – domagał się przyznania renty w wysokości wyliczonej jak dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy – odwołał się najpierw do sądu I instancji, następnie sądu apelacyjnego. Ten ostatni stwierdził m.in., że różnicowanie stopnia niezdolności do pracy nie decyduje o prawie do renty. Skarżący złożył więc za pośrednictwem sądu apelacyjnego skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten ją odrzucił, gdyż, jak stwierdził, przedmiotem sporu nie było prawo do świadczenia, ale jego wysokość (tak więc spór dotyczył prawa majątkowego). Mężczyzna złożył zażalenie od tej decyzji do Sądu Najwyższego.
SN, rozpatrując zażalenie, podkreślił, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych dopuszczalność skargi kasacyjnej uwarunkowana jest wykazaniem wartości przedmiotu zaskarżenia w wysokości co najmniej 10 tys. zł (art. 3982 par. 1 k.p.c.). W tym konkretnym przypadku kwota, jakiej się domagał powód, była jednak niższa niż kwota graniczna. Dlatego też skład orzekający przyznał rację sądowi II instancji.
Sędziowie SN, odmawiając zajęcia się sprawą, wskazali, że jedyny wyjątek w sprawach z ubezpieczenia społecznego, gdzie przysługuje skarga kasacyjna bez względu na wartość przedmiotu sporu – dotyczy wyłącznie spraw „o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty” oraz „o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego”.
Co prawda, odrzucając zażalenie Sądu Najwyższego, zwrócił uwagę, że sąd apelacyjny, odmawiając od skarżącego przyjęcia kasacji, powinien przedstawić wyliczenia będące podstawą takiej decyzji. Jednocześnie jednak stwierdził, że skoro renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75 proc. renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, a bazą dla tej relacji jest kwota 816,09 zł, to oczywiste staje się, że wzrost o 25 proc. pomnożony przez 12 miesięcy (art. 22 k.p.c.) nie przekroczy 10 tys. zł.
ORZECZNICTWO
Postanowienie SN z 10 sierpnia 2016 r., sygn. akt III UZ 8/16).