Podstawowymi warunkami jakie spełnić musi ubezpieczony by otrzymać ten rodzaj świadczenia jest orzeczenie o niezdolności do pracy i posiadanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy i kto może ją pobierać?

Skoro warunkiem otrzymania renty jest niezdolność do pracy, konieczne jest ukazanie orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie orzeczenie jest dowodem na całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. W przypadku całkowitej niezdolności, ubezpieczony utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, z kolei częściowa niezdolność wskazuje na utratę zdolności wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

Wyróżnia się także niezdolność do samodzielnej egzystencji. Ten rodzaj niezdolności do pracy stwierdza się, gdy ubezpieczony potrzebuje stałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek pielęgnacyjny. O tym, jak się o niego ubiegać przeczytasz tutaj. Dodatek, zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne.