Gdy pracodawca nie płaci za nadgodziny, pracownik ma prawo złożyć prosty pozew o zapłatę do sądu rejonowego. Taki pozew nie jest obciążony kosztami sądowymi.

Sytuacje, gdy trzeba w pracy zostać po godzinach nie należą do rzadkości, szczególnie w przedsiębiorstwach prywatnych. Zgodnie z kodeksem pracy (art. 128. § 1) czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. I za każdą tak przepracowaną godzinę należy się pracownikowi dodatkowy czas wolny od pracy lub wynagrodzenie które musi być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego).

Dodatek i dni wolne za nadgodziny

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

  • 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy

  • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu

Co może pracownik, gdy szef nie płaci pensji?

Dodatek przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zaś w stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem może być zastąpione ryczałtem.

Istnieje też możliwość, że w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Pracodawca może też w takim przypadku udzielić czas wolny do pracy bez wniosku pracownika, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W obu przypadkach dodatek za nadgodziny wówczas nie przysługuje. Prawa do wynagrodzenia oraz dodatku za nadgodziny nie ma kadra zarządzająca, zaś kierownicy mają takie prawo tylko za pracę w nadgodzinach w niedzielę i święta (chyba, że dostali za taką pracę dodatkowe dni wolne).

Kiedy pracownik musi zostać w pracy "po godzinach"?

Pozew do sądu

Pracownik otrzymał pensję, ale bez wliczenia nadgodzin. Jeśli rozmowy wyjaśniające nic nie pomogą nie oznacza to od razu, że nic nie da się w tej sprawie zrobić. Po pierwsze, zgodnie z kodeksem pracy pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. W ten sposób można czarno na białym ustalić, jak została wyliczona pensja, która - według odczucia pracownika - nie zawiera nadgodzin.

Gdy pracownik uzna, że nie ma możliwości wyjaśnienia sprawy polubownie ma prawo złożyć prosty pozew o zapłatę.

W pozwie powód wnosi o zasądzenie od pozwanego pracodawcy na własną rzecz kwoty ……… zł z tytułu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami od dnia …………. do dnia zapłaty.
Nie trzeba natomiast wnosić o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż taki sąd nadaje z urzędu.
W uzasadnieniu należy wykazać, że między stronami istnieje stosunek pracy. Służyć temu może przede wszystkim umowa o pracę ale również inne dowody takie jak zeznania świadków, przesłuchanie stron.
Pozew musi być podpisany przez powoda (lub jego pełnomocnika). Musi być opatrzony datą. Natomiast do sądu należy złożyć jeden odpis pozwu dla sądu i po jednym dla każdego z pozwanych.