Pomoc w dożywianiu dzieci oferują Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe. Zobacz, czy możesz uzyskać pomoc.

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach odbywa się w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza: 771,00zł

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:
– komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
– zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,
– zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki (dotyczy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej)


Niezależnie od Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, pomoc w dożywianiu organizuje również Fundacja Być Bardziej. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy Kuratoriów Oświaty i władz wojewódzkich.

Aby uzyskać dofinansowanie, dochód na jednego członka rodziny nie powinien przekraczać 800 zł netto.