Świadczenie z programu 500 plus przysługuje również dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej na podstawie ustawy pomocy społecznej - zapewnia MRPiPS. Samorządy mają wątpliwości w tej kwestii.

Rodziny zastępcze mogą pobierać świadczenia na utrzymanie wychowanków na podstawie aktualnych przepisów lub na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z 2011 r. (czyli m.in. na podstawie ustawy o pomocy społecznej). Rodziny mają dzięki temu możliwość wyboru korzystniejszych świadczeń.

W czwartek "Gazeta Wyborcza" napisała, że rząd, przygotowując program "Rodzina 500 plus", nie wziął pod uwagę tych rodzin, które otrzymują pieniądze na podstawie ustawy o pomocy społecznej; część z nich, ubiegając się o dodatek wychowawczy przysługujący od 1 kwietnia rodzinom zastępczym, otrzymuje decyzje odmowne. Urzędnicy twierdzą, że nie ma podstawy prawnej do wypłat, ponieważ w ustawie wyszczególniono, kto powinien otrzymać pieniądze, tej grupy nie uwzględniając.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stoi jednak na stanowisku, że dodatek wychowawczy w pieczy zastępczej przysługuje również na dzieci, które otrzymują wsparcie na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Zgodnie z opinią MRPiPS tym rodzinom przysługują również świadczenia i dodatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Resort przypomniał, że 12 kwietnia wysłano w tej sprawie pismo do wszystkich powiatów.

"Dodatek wychowawczy jest świadczeniem powszechnym, przysługuje każdej rodzinie zastępczej, na każde umieszczone w tej rodzinie dziecko, niezależnie od dochodu, bez względu na moment powstania rodziny zastępczej, dokonany wybór co do podstawy prawnej przyznawanych świadczeń, dochód tej rodziny, czy liczbę umieszczonych w niej dzieci" - podkreślił resort w komunikacie przesłanym PAP.

"W przyszłym roku odbędzie przegląd ustawy i w przypadku, gdy dodatki nie będą wypłacane, dokonamy nowelizacji przepisów" - dodano.

MRPiPS zwróciło również uwagę, że rodziny zastępcze pobierające świadczenia na zasadach określonych w ustawie pomocy społecznej, mogą podjąć decyzję o przejściu na system świadczeń wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, co jednoznacznie będzie uprawniało je do pobierania dodatku wychowawczego.

Na podstawie programu "Rodzina 500 plus" rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują na każde umieszczone dziecko, bez względu na kryterium dochodowe dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500 zł). Jest to dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Dodatek przysługuje również w sytuacji niepobierania tych świadczeń.

Decyzja o przyznaniu tego dodatku należy do samorządu powiatowego.